Forums - CopesLietas.lv: 2018.gada LV čempionāta 1.posms - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
+8°C
7 m/s R
761 mm
81%
+12°C
08:4116:27
 
 
 • 4 Pages +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

2018.gada LV čempionāta 1.posms

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 296
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 31.janvāris 2018 - 13:10

LR karpu makšķerēšanas 1.posma sacensību nolikums
Baļotes ezers
17. – 20.maijs 2018.gads1. Sacensību mērķis
1.1. Karpu makšķerēšanas sporta un filozofijas “ķer un atlaid” popularizēšana.
1.2. Noskaidrot labākos Latvijas karpu makšķerēšanas sportistus.

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek 2018.gadā no 17.maija līdz 20.maijam Baļotes ezerā Krustpils novadā.
2.2. Pulcēšanās pie Baļotes ezera tiesnešu namiņa.
2.3. Ierašanās 17.maijā ne vēlāk kā līdz 7.30. Svinīgā atklāšana 8.00, Sacensību sākums 11.00. Sacensību ilgums 72 stundas. Makšķerēšana notiek no krasta.
2.4. Sacensības ar LMSF atbalstu organizē Edmunds Skalbergs (t. 29254025, edmundsskalbergs@inbox.lv) un Normunds Naglis (t. 29118744, e-pasts: normunds@n2serviss.lv)
2.5. Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu" (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 vai 3 sportisti.
3.2. Sacensībām tiek pielaisti dalībnieki, kuri pārstāv klubus, bierības vai organizācijas, kuri ir LMSF biedri.
3.3. Reģistrācija dalībai čempionātā notiek sūtot pieteikumu uz 2.4. punktā norādītajiem e-pastiem. Pieteikumā jānorāda dalībnieku sastāvs, komandas nosaukums (ja tāds ir izveidots bet nav obligāti), biedrību vai klubu kuru dalībnieki pārstāv LMSF (juridisko personu), komandas pārstāvja (kapteiņa) tālruņa numuru, e-pasta adresi.
3.4. Dalības maksa 100 EUR no komandas. Dalības maksa jāiemaksā līdz 10.aprīlim. Dalības maksu var iemaksāt veikalā “Copes Nams” Miera ielā 82 K-1-24 p Rīgā pie Edvīna, vai personīgi sacensību organizētājiem.
3.5. Reģistrēti tiek tikai tie dalībnieki, kura ir nomaksājusi dalības maksu.
3.6. Gadījumā, ja komanda atsauc savu dalību sacensībās – dalības maksa netiek atgriezta.

4. Vispārīgie noteikumi sacensību vietā.
4.1. Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā) un koridorā.
4.2. Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki.
4.3. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā negaidīti ir sācies negaiss, vai citas dabas stihijas sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss ,(dabas stihijas) ir sākušās sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā.
4.4. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.
4.5. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību organizatoru atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz atkritumu tvertnēm.

5. Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori.
5.1. Sacensībās dalībnieku izvietošanās sacensībām notiek stacionāri izveidotos un iezīmētos krasta sektoros. Par sektoru sagatavošanu un atbilstību sacensību noteikumiem atbild sacensību organizators.
5.2. Makšķerēšana notiek sektors, kuru izmēri ir 20x15m, nosakot starp sektorus ne šaurākus par 15m. Sacensību sektoru izmēri un starpsektoru izmēri var tikt mainīti iepriekš par to brīdinot dalībniekus.
5.3. Maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums katrā ūdenskrātuvē tiek noteikts atsevišķi;
5.4. Makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī;
5.5. Vietās, kur ir iespēja makšķerēšanas koridoru krustošanās, pieļauta ierobežojošo boju uzstādīšana.

6. Sacensību noteikumi.
6.1. Izlozi organizē sacensību organizatori, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem;
6.2. Izloze notiek 2 posmos. Pirmajā tiek izlozēts kārtas numurs, otrajā sektors;
6.3. Ieskaitītas tiek visu sugu Karpas, kā arī Amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez izteiktām dalībnieku nodarītu bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis svarā sākot no 1.5 kg. Sacensību organizātori var noteikt citu zivs ieskaites svaru, bet tas nevar būt mazāks par 1.5 kg, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
6.4. Pēc izlozes - dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
6.5. Katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto sektoru robežās, ja tas nav iespējams, tad dalībnieki var novietoties ārpus sektoru robežēm to saskaņojot ar tiesnešiem. Rezerves inventārs (makšķeres) drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērsti ūdens virzienā. Pārējos gadījumos – atbilstoši sacensību galvenā tiesneša norādēm;
6.6. Līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt ne vairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) koridora robežu vai mešanas virziena atzīmēšanai;
6.7. Katrai komandai atļauts izmantot ( vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 4.00 m, katrai makšķerei drīkst būt tikai viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (“mata”) sistēmu. Montāžas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar atsvaru vai svinu ne vieglāku par 40g. nogādāšanai Izmantot pītu auklu kā pamata auklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” (“šoka līderi”), pieļaujamais garums līdz 10m;
6.8. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir grunts makšķerēšana, makšķeru spicēm ir jābūt redzamām virs ūdens aizliegts tās iegremdēt ūdenī. Pēc tiesnešu pieprasījuma ir makšķerkāti jāpaceļ, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu;
6.9. Sacensībās ir atļauta “Zig-Rig” sistēmu izmantošana;
6.10. Atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošo dalībnieku darbībai;
6.11. Šķīstošo PVA materiāla maisiņu un “stringer” (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
6.12. Iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai).
6.13. Zivju iebarošanas laiki tiek noteikti uz vietas pirms izlozes. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, lai saskaroties ar ūdens virsmu bumba izjuktu;
6.14. Ja sacensības norises vietā ir noteikts makšķerēšanas distances ierobežojums:
a) dalībniekiem, kas izvēlas iebarošanu veikt ar “bumbu” palīdzību ir jāizvieto marķieris maksimāli pieļaujamajā distancē, tā lai tas būt redzams viesiem sacensību dalībniekiem un tiesnešiem.
b) Dalībniekiem, kas izvēlas iebarošanu veikt ar spomb vai raķetes palīdzību ir obligāti jābūt nofiksētai auklai. Nofiksētās auklas garums nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto makšķerēšanas distanci.
6.15. Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām -koridora, kuru veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums ūdenī;
6.16. Dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
6.17. Katrai komandai jābūt vismaz 15 (piecpadsmit) zivju uzglabāšanas maisiem un zivju paklājam (gultiņai);
6.18. Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
6.19. Katram dalībniekam ir jābūt pieejamai aptieciņai zivs lūpas dezinfekcijai. Pēc zivs atbrīvošanas no āķa zivs lūpa ir jāapstrādā ar speciālu dezinfekcijas līdzekli.
6.20. Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās;
6.21. Dalībnieki krasta sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam;
6.22. Sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj bez sportistiem, tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķeres nekavējoties jāizņem no ūdens;
6.23. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas. Tikai tiesnesis drīkst ieiet savā pārziņā esošajos sektoros, norādījumus dalībniekiem viņš var dot tikai mutiski.
6.24. Zivju svēršana:
a) svēršana notiek katru dienu laikā no 07:00 līdz 21:00;
b) svēršana ir veicama tikai ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā dalībnieks. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Visi svēršanas dalībnieki apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu.
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;

7. Vispārējie aizliegumi un ierobežojumi
7.1. Aizliegts makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
7.2. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
7.3. Aizliegts izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
7.4. Aizliegta mērķtiecīgu zivju aizciršanu;
7.5. Aizliegts ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
7.6. Aizliegts pamest sacensību vietu bez tiesneša atļaujas;
7.7. Aizliegts pārmērīgā alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
7.8. Aizliegts saņemt vai nodot zivis citām personām;
7.9. Aizliegts patvaļīgi pārvietot mietiņu ar sektora numuru;
7.10. Aizliegts izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
7.11. Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts tiek anulēts.
7.12. Jebkurus jebkurus pārkāpumus fiksē sacensību tiesneši un dalībnieki saņem brīdinājumu . Brīdinājumi nekavējoties tiek fiksēti sacensību protokolos, kuros tiek norādīts brīdinājuma laiks, brīdinājuma devējs un saņēmējs, brīdinājuma iemesls. Ja pārkāpums ir nopietns dalībniekiem un to pārstāvošajai komandai tiek piemērota dzeltenā kartīte – kas ir spēkā vienu gadu. Par punktu 6.1. līdz 6.10. neievērošanu tiek piemērots brīdinājums – dzeltenā kartīte. Atkārtota minēto punktu neievērošana, seko dalībniek diskvalifikācija - sarkanā kartīte. Par tiesnešu norādījumu neizpildi – dzeltenā karte, par atkārtotu norādījumu neizpildi - sarkanā karte un dalībnieka diskvalifikācija. Galīgo lēmumu par sodu piemērošanu pieņem žūrija. Dalībniekiem, kuri ir izslēgti no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaisti sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.

8. Žūrija
8.1. Žūrija katrā sacensību posmā tiek ievēlēta 5 cilvēku sastāvā no sacensībās startējošām komandām protestu izskatīšanai. Dalībniekus, kuri izvirza savus pārstāvjus žūrijā, nosaka ar izlozes palīdzību.
8.2. Žūrija izskata tikai rakstiski iesniegtos protestus, tai nav tiesību mainīt sacensību nolikumu. Galīgo lēmumu tā pieņem ar balsu vairākumu.
8.3. Žūrija apstiprina sacensību noslēguma protokolu. Protestus jāiesniedz galvenajam tiesnesim kopā ar drošības naudu EUR 30.00 apmērā. Naudas summa tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoru rīcībā. Protestu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacensību beigu signāla.

9. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
9.1. Čempionātā sacensības notiek komandu vērtējumā.
9.2. Dalībnieku iegūtās vietas katrā posmā tiek noteiktas pēc noķertā kopējā loma svara. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš noķēris lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota dalībniekam, kura lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst dalībnieks ar lielāku noķerto zivju vidējo svaru.
9.3. Katra posma 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru medaļām un balvām. Dalībnieks, kurš noķēris lielāko zivi, saņem organizatoru vai sponsoru dāvātu speciālbalvu.
9.4. Par Latvijas čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti dalībnieki, kuri sacensībās ieguvuši mazāko punktu summu.
9.5. Par uzvaru posmā uzvarētājs saņem 1 punktu, par 2.vietu - 2 punktus un attiecīgi, punktus par tālākām vietām. Ja dalībnieks kādā posmā nepiedalās, tas saņem punktus, kas atbilst pēdējai vietai posmā plus 1 punkts.
9.6. Latvijas čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti ar čempionāta medaļām, kausiem un organizatoru balvām.

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   norman 

 • Ziņojumi: 65
 • Reģistrējies: 25.jūnijs 2008

Publicēts: 31.janvāris 2018 - 19:43

Team 4CARPERS piesaka savu dalību!!

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   juriskarps 

 • Ziņojumi: 52
 • Reģistrējies: 24.septembris 2011

Publicēts: 31.janvāris 2018 - 20:09

View Postnorman, 31.janvāris 2018 - 19:43, rakstīja:

Team 4CARPERS piesaka savu dalību!!

Aigars@Juris piesaka dalibu.

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   geenonblonde 

 • Ziņojumi: 5
 • Reģistrējies: 08.janvāris 2018

Publicēts: 31.janvāris 2018 - 20:26

Mad Carp 1 piesakās !

Mad Carp 2 - zem jautājuma ....

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   aidza84 

 • Ziņojumi: 23
 • Reģistrējies: 27.jūlijs 2017

Publicēts: 31.janvāris 2018 - 21:35

Bebri piesaka dalību.

#6 Lietotājs šobrīd nav portālā   delins 

 • Ziņojumi: 150
 • Reģistrējies: 08.janvāris 2008

Publicēts: 31.janvāris 2018 - 21:39

JP CARP FISHING TEAM piesaka savu dalibu!!!!!

#7 Lietotājs šobrīd nav portālā   2VSOPs 

 • Ziņojumi: 120
 • Reģistrējies: 16.jūnijs 2014

Publicēts: 31.janvāris 2018 - 22:10

AMIGO CARP piesaka savu dalibu!

#8 Lietotājs šobrīd nav portālā   Upeszens2 

 • Ziņojumi: 27
 • Reģistrējies: 22.septembris 2010

Publicēts: 01.februāris 2018 - 08:50

Citāda Karpa piedalās!

#9 Lietotājs šobrīd nav portālā   www.copesnams.lv 

 • Ziņojumi: 785
 • Reģistrējies: 06.novembris 2008

Publicēts: 01.februāris 2018 - 10:14

COPES NAMS piesakās

#10 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 296
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 01.februāris 2018 - 12:28

Uz 1.februāri pieteikušies:

1. Team 4CARPERS
2. Aigars@Juris
3. Mad Carp 1
4. Bebri
5. JP CARP FISHING TEAM
6. AMIGO CARP
7. Citāda karpa
8. Copes Nams
9. Mālpils Zivīm (ar ēdināšanu)

Vēl lūgums pielikt klāt info, vai komandai ir interese par ēdināšanu.

#11 Lietotājs šobrīd nav portālā   Erikstukiss 

 • Ziņojumi: 14
 • Reģistrējies: 21.jūlijs 2013

Publicēts: 01.februāris 2018 - 15:00

AMIGO CARP2 piesaka savu dalību sacensībām!

#12 Lietotājs šobrīd nav portālā   janiswww 

 • Ziņojumi: 109
 • Reģistrējies: 19.jūnijs 2007

Publicēts: 07.februāris 2018 - 00:13

CapitalCarp piedalās!

#13 Lietotājs šobrīd nav portālā   zuja 

 • Ziņojumi: 165
 • Reģistrējies: 21.janvāris 2009

Publicēts: 07.februāris 2018 - 14:50

Nevaru saprast.....varbūt man ari pieteikties?!
Cik komandas būs?

#14 Lietotājs šobrīd nav portālā   Gashis 

 • Ziņojumi: 114
 • Reģistrējies: 01.jūnijs 2009

Publicēts: 07.februāris 2018 - 20:23

View Postzuja, 07.februāris 2018 - 14:50, rakstīja:

Nevaru saprast.....varbūt man ari pieteikties?!
Cik komandas būs?


Piesakies, kamēr vēl ir brīvas vietas! Cik zinu, tad max varēs piedalīties 35 komandas :)

#15 Lietotājs šobrīd nav portālā   VELNINS 

 • Ziņojumi: 34
 • Reģistrējies: 01.jūnijs 2012

Publicēts: 12.februāris 2018 - 23:19

AG Carp piesaka savu dlibu

#16 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 296
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 14.februāris 2018 - 13:03

Uz 14.februāri pieteikušies:

1. Team 4CARPERS
2. Aigars@Juris
3. Mad Carp 1
4. Bebri
5. JP CARP FISHING TEAM
6. AMIGO CARP
7. Citāda karpa
8. Copes Nams
9. Mālpils Zivīm (ar ēdināšanu)
10.Amigo Carp 2
11.Capital Carp
12. AG Carp
13. Golden Carp (ar ēdināšanu)

#17 Lietotājs šobrīd nav portālā   kungs 

 • Ziņojumi: 23
 • Reģistrējies: 09.oktobris 2008

Publicēts: 20.februāris 2018 - 23:34

Komandas VRV un VRV1 piesaka dalību sacensībām.

#18 Lietotājs šobrīd nav portālā   Mr.Red 

 • Ziņojumi: 38
 • Reģistrējies: 18.janvāris 2014

Publicēts: 21.februāris 2018 - 00:48

Nr.Red piesaka dalību, līdz martam būs skaidrība ar komandas nosaukumu un pārējo!

#19 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 296
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 21.februāris 2018 - 11:59

Uz 21.februāri pieteikušies:

1. Team 4CARPERS
2. Aigars@Juris
3. Mad Carp 1
4. Bebri
5. JP CARP FISHING TEAM
6. AMIGO CARP
7. Citāda karpa
8. Copes Nams (ar ēdināšanu)
9. Mālpils Zivīm (ar ēdināšanu)
10.Amigo Carp 2
11.Capital Carp
12. AG Carp
13. Golden Carp (ar ēdināšanu)
14. VRV
15. VRV1
16. Mr.RED

#20 Lietotājs šobrīd nav portālā   www.copesnams.lv 

 • Ziņojumi: 785
 • Reģistrējies: 06.novembris 2008

Publicēts: 21.februāris 2018 - 12:59

Copes Nams, ēdināšanu lūdzu

 • 4 Pages +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Nesen izveidotās tēmas