Forums - CopesLietas.lv: Kāla ezers karpu sacensības 1-4 augusts - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
+4°C
4 m/s D
749 mm
92%
+12°C
06:4720:06
 
 
 • 4 Pages +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Kāla ezers karpu sacensības 1-4 augusts Noskaidrosim kāla ezera lielāko karpu

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 15.maijs 2019 - 16:54

Kāla ezera atklātais čempionāts karpu makšķerēšanā 1-4 augusts. Pulcešanās kala ezers viesu nams bērzi


1. Sacensību mērķis
1.1. Karpu makšķerēšanas sporta un filozofijas “ķer un atlaid” popularizēšana.
1.2. Noskaidrot labākos karpu makšķerēšanas sportistus.

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek 2019.gadā no 1 augusta līdz 4 augustam madonas novada .
2.2. Pulcēšanās pie kāla ezera viesu nams Bērzi
2.3. Ierašanās 1 augustā ne vēlāk kā līdz 7.30. Svinīgā atklāšana 8.00, Sacensību sākums 11.00. Sacensību ilgums 72 stundas. Makšķerēšana notiek no krasta.
2.4. Sacensības organizē Einārs Markavs mobilais 26885915
2.5. Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu" (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 sportisti.
3.2. Reģistrācija dalībai notiek zvanot pm. Vai iesūtot īzsiņu ar komandas nosaukumu un telefona nr.
3.3. Dalības maksa 65 EUR no komandas. Dalības maksa jaiemaksā līdz 15. Jūlijam. 30e. Otru daļu uz vietas. Par konta nr pm
3.4. Reģistrēti tiek tikai tie dalībnieki, kura ir nomaksājusi 30e dalības maksu. 
3.5. Komandām, kuras veic dalības maksu vēlāk ir 80e
3.6. Gadījumā, ja komanda atsauc savu dalību sacensībās – dalības maksa netiek atgriezta. 

4. Vispārīgie noteikumi sacensību vietā.
4.1. Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā) un koridorā. 
4.2. Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki. 
4.3. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā negaidīti ir sācies negaiss, vai citas dabas stihijas sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss ,(dabas stihijas) ir sākušās sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā. 
4.4. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai. 
4.5. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību organizatoru atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz atkritumu tvertnēm.

5. Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori. 
5.1. Sacensībās dalībnieku izvietošanās sacensībām notiek stacionāri izveidotos un iezīmētos krasta sektoros. Par sektoru sagatavošanu un atbilstību sacensību noteikumiem atbild sacensību organizators.
5.2. Makšķerēšana notiek sektors, kuru izmēri ir 20x15m, nosakot starp sektorus ne šaurākus par 15m. Sacensību sektoru izmēri un starpsektoru izmēri var tikt mainīti.
5.3. Maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums katrā ūdenskrātuvē tiek noteikts atsevišķi;
5.4. Makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī;
5.5. Vietās, kur ir iespēja makšķerēšanas koridoru krustošanās, pieļauta ierobežojošo boju uzstādīšana.

6. Sacensību noteikumi. 
6.1. Izlozi organizē sacensību organizatori, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem;
6.2. Izloze notiek 2 posmos. Pirmajā tiek izlozēts kārtas numurs, otrajā sektors;
6.3. Ieskaitītas tiek visu sugu Karpas, kā arī Amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez izteiktām dalībnieku nodarītu bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis svarā sākot no 1.5 kg. Sacensību organizātori var noteikt citu zivs ieskaites svaru, bet tas nevar būt mazāks par 1.5 kg, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
6.4. Pēc izlozes - dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem; 
6.5. Katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto sektoru robežās, ja tas nav iespējams, tad dalībnieki var novietoties ārpus sektoru robežēm to saskaņojot ar tiesnešiem. Rezerves inventārs (makšķeres) drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērstas ūdens virzienā. Pārējos gadījumos – atbilstoši sacensību galvenā tiesneša norādēm; 
6.6. Līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt ne vairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) koridora robežu vai mešanas virziena atzīmēšanai; 
6.7. Katrai komandai atļauts izmantot ( vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 4.00 m, katrai makšķerei drīkst būt tikai viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (“mata”) sistēmu. Montāžas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar atsvaru vai svinu ne vieglāku par 40g. nogādāšanai Izmantot pītu auklu kā pamata auklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” (“šoka līderi”), pieļaujamais garums līdz 10m;
6.8. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir grunts makšķerēšana, makšķeru spicēm ir jābūt redzamām virs ūdens aizliegts tās iegremdēt ūdenī. Pēc tiesnešu pieprasījuma ir makšķerkāti jāpaceļ, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu; 
6.9. Sacensībās ir atļauta “Zig-Rig” sistēmu izmantošana;
6.10. Atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošo dalībnieku darbībai; 
6.11. Šķīstošo PVA materiāla maisiņu un “stringer” (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta; 
6.12. Iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai). 
6.13. Zivju iebarošanas laiki tiek noteikti uz vietas pirms izlozes. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, lai saskaroties ar ūdens virsmu bumba izjuktu; 
6.14. Ja sacensības norises vietā ir noteikts makšķerēšanas distances ierobežojums: 
a) dalībniekiem, kas izvēlas iebarošanu veikt ar “bumbu” palīdzību ir jāizvieto marķieris maksimāli pieļaujamajā distancē, tā lai tas būt redzams viesiem sacensību dalībniekiem un tiesnešiem.
B) Dalībniekiem, kas izvēlas iebarošanu veikt ar spomb vai raķetes palīdzību ir obligāti jābūt nofiksētai auklai. Nofiksētās auklas garums nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto makšķerēšanas distanci.
6.15. Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību.(bus arī iespejams atļauts ar laivām vai speciāliem kuterīšiem kam ir.) Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām -koridora, kuru veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums ūdenī; 
6.16. Dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā; 
6.17. Katrai komandai jābūt vismaz 10(desmit) zivju uzglabāšanas maisiem un zivju paklājam (gultiņai); 
6.18. Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā; 
6.19. Katram dalībniekam ir jābūt pieejamai aptieciņai zivs lūpas dezinfekcijai. Pēc zivs atbrīvošanas no āķa zivs lūpa ir jāapstrādā ar speciālu dezinfekcijas līdzekli.
6.20. Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās; 
6.21. Dalībnieki krasta sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam; 
6.22. Sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj bez sportistiem, tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķeres nekavējoties jāizņem no ūdens; 
6.23. Zivju svēršana:
a) svēršana notiek 1 reizi dienā
B) svēršana ir veicama tikai ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā dalībnieks. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē; 
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Visi svēršanas dalībnieki apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu.
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;

7. Vispārējie aizliegumi un ierobežojumi
7.1. Aizliegts makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas; 
7.2. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti; 
7.3. Aizliegts izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu; 
7.4. Aizliegta mērķtiecīgu zivju aizciršanu; 
7.5. Aizliegts ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
7.6. Aizliegts pamest sacensību vietu bez tiesneša atļaujas; 
7.7. Aizliegts pārmērīgā alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā; 
7.8. Aizliegts saņemt vai nodot zivis citām personām;
7.9. Aizliegts patvaļīgi pārvietot mietiņu ar sektora numuru;
7.10. Aizliegt lietot eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību. 
7.11. Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts tiek anulēts.
7.12. Jebkurus jebkurus pārkāpumus fiksē sacensību tiesneši un dalībnieki saņem brīdinājumu . Brīdinājumi nekavējoties tiek fiksēti sacensību protokolos, kuros tiek norādīts brīdinājuma laiks, brīdinājuma devējs un saņēmējs, brīdinājuma iemesls. Ja pārkāpums ir nopietns dalībniekiem un to pārstāvošajai komandai tiek piemērota dzeltenā kartīte – kas ir spēkā vienu gadu. Par punktu 6.1. līdz 6.10. neievērošanu tiek piemērots brīdinājums – dzeltenā kartīte. Atkārtota minēto punktu neievērošana, seko dalībniek diskvalifikācija - sarkanā kartīte. Par tiesnešu norādījumu neizpildi – dzeltenā karte, par atkārtotu norādījumu neizpildi - sarkanā karte un dalībnieka diskvalifikācija. Galīgo lēmumu par sodu piemērošanu pieņem žūrija. Dalībniekiem, kuri ir izslēgti no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaisti sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta. 

8. Žūrija 
8.1. Žūrija katrā sacensību posmā tiek ievēlēta 5 cilvēku sastāvā no sacensībās startējošām komandām protestu izskatīšanai. Dalībniekus, kuri izvirza savus pārstāvjus žūrijā, nosaka ar izlozes palīdzību.
8.2. Žūrija izskata tikai rakstiski iesniegtos protestus, tai nav tiesību mainīt sacensību nolikumu. Galīgo lēmumu tā pieņem ar balsu vairākumu. 
8.3. Žūrija apstiprina sacensību noslēguma protokolu. Protestus jāiesniedz galvenajam tiesnesim kopā ar drošības naudu EUR 30.00 apmērā. Naudas summa tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoru rīcībā. Protestu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacensību beigu signāla.

9. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
9.1. sacensības notiek komandu vērtējumā. 
9.2. Dalībnieku iegūtās vietas tiek noteiktas pēc noķertā kopējā loma svara. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš noķēris lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota dalībniekam, kura lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst dalībnieks ar lielāku noķerto zivju vidējo svaru. 
9.3. 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru medaļām kausiem un balvām. Dalībnieks, kurš noķēris lielāko zivi, saņem organizatoru vai sponsoru dāvātu speciālbalvu. 

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 16.maijs 2019 - 09:23

Pieteikušies
Carp hunter
Golden carp

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   zuja 

 • Ziņojumi: 166
 • Reģistrējies: 21.janvāris 2009

Publicēts: 21.maijs 2019 - 11:14

Balvu fonds?

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 22.maijs 2019 - 13:40

Kausi, medaļas, naudas balvas 1-3vietai. Ka ari specbalvas

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 27.maijs 2019 - 18:28

Pieteikušās
Golden Carp
CarpHunter
ED&MAX TEAM
Vel 2 uz jautājuma.
Paliek vel 9 brīvas vietas

#6 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 03.jūnijs 2019 - 10:24

Pieteikušies
1 Golden carp
2 CarpHunter
3 ED&MAX TEAM
4 More
Vel 8 brīvas vietas

#7 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 03.jūnijs 2019 - 19:53

Pieteikušas
1 Golden Carp
2 CarpHunter
3 ED&MAX TEAM
4 More
5 Carp Stalker

#8 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 03.jūnijs 2019 - 19:53

Uz sačiem pietiks ar 5 uzglabajamajiem maisiem

#9 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 04.jūnijs 2019 - 10:33

Pieteikušas
1 Golden Carp
2 CarpHunter
3 ED&MAX TEAM
4 More
5 Carp Stalker
6 trakās vardes

#10 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 05.jūnijs 2019 - 16:59

Pieteikušas
1 Golden Carp
2 CarpHunter
3 ED&MAX TEAM
4 More
5 Carp Stalker
6 trakās vardes
7 MARTA Team

#11 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 06.jūnijs 2019 - 09:39

Piesakāmies laicīgi. Vel 6 brīvas vietas.
Balvās kausi medaļas, specbalvas un naudas balvas. Ehalotes un barošanas laiviņas izmantot nevarēs. Uz komandu 5 uzglabajamie maisi

#12 Lietotājs šobrīd nav portālā   Baltais62 

 • Ziņojumi: 31
 • Reģistrējies: 24.maijs 2009

Publicēts: 06.jūnijs 2019 - 11:17

MMK Zaube piesakās.

#13 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 08.jūnijs 2019 - 00:20

Pieteikušas
1 Golden Carp
2 CarpHunter
3 ED&MAX TEAM
4 More
5 Carp Stalker
6 trakās vardes
7 MARTA Team
8 MMK Zaube

#14 Lietotājs šobrīd nav portālā   arturs88 

 • Ziņojumi: 10
 • Reģistrējies: 30.janvāris 2016

Publicēts: 14.jūnijs 2019 - 11:05

Sveiki, deļ datumiem nesanāk Mums piedalities LČKM otraja kartā.

tamdēļ piesakam savu dalību šeit

Maple&Sons piesaka dalību.

#15 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 17.jūnijs 2019 - 10:11

Pieteikušas
1 Golden Carp
2 CarpHunter ???
3 ED&MAX TEAM
4 More
5 Carp Stalker
6 trakās vardes
7 MARTA Team
8 MMK Zaube
9 Maple&Sons

#16 Lietotājs šobrīd nav portālā   BAigars 

 • Ziņojumi: 36
 • Reģistrējies: 15.augusts 2018

Publicēts: 17.jūnijs 2019 - 11:59

Einār, pastāsti, kāpēc tu te visiem muldi, ka Carp hunter piedalīsies, lai gan viņš sen pateica, ka nebrauks? Fb tu liec vienu dalībnieku sarakstu, te citu. Neapskaužu tos, kuriem būs tādā amatieru sūdā jāpiedalās.

#17 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 18.jūnijs 2019 - 15:25

Kapec tu domā sūda tev tak neviens neliek piedalīties

#18 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 18.jūnijs 2019 - 15:35

Tatad par sacensībam dalības maksa bus 60e
Tie kas negrib braukt agri no rīta var braukt iepriekšēja vakarā uz viesu nams Bērzi kur varēs palikt pa nakti telšu vietās bez maksas.
Līdz 15 jūlijam javeic dalības maksa.
LV02HABA0551020472510 Einārs Markavs norādot sacensības 30e un komandas nosaukums. Gadījumā ja sacensības nenotiks nauda tiks atgriesta. Otra dalības maksa 30e sacensību dienā. Dotajā brīdi tiek iekopti un tīrīti sektori ka arī tiks izveidoti jauni.

#19 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 18.jūnijs 2019 - 15:36

Tiks vel runāts ar kāla ezera padomi par karpu papildināšanu. Bet tas visticamāk uz nākamo gadu

#20 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 72
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 18.jūnijs 2019 - 15:46

View PostBAigars, 17.jūnijs 2019 - 11:59, rakstīja:

Einār, pastāsti, kāpēc tu te visiem muldi, ka Carp hunter piedalīsies, lai gan viņš sen pateica, ka nebrauks? Fb tu liec vienu dalībnieku sarakstu, te citu. Neapskaužu tos, kuriem būs tādā amatieru sūdā jāpiedalās.


Visi jau nevar būt tādi karpu profesori ka tu. Nevaru uzrikot latvijas mēroga mačus. Taisu kādus varu uztaisīt un tev neviens neliek piedalīties. Piedalās tie kuriem tas interesē un patīk ta lieta, nevis te pīkstet. Uztaisi pats un tad pastīsimies ka izdodas. Šija visa pasakumā tiek ieguldīts daudz darba un nevienam par to naudu neprasu. Visu daru par saviem līdzekļiem lai sacensību dalībniekiem būtu ērta makšķerēšana un atpūta.

 • 4 Pages +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Last »
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Nesen izveidotās tēmas