Forums - CopesLietas.lv: 2019.gada LV čempionāta 2.posms - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
+16°C
1 m/s A
770 mm
88%
+12°C
06:1120:39
 
 
 • 3 Pages +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

2019.gada LV čempionāta 2.posms

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 290
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 06.jūnijs 2019 - 19:08

LR karpu makšķerēšanas 2.posma sacensību nolikums
Baļotes ezers
4.jūlijs – 7.jūlijs 2019.gads1. Sacensību mērķis
1.1. Karpu makšķerēšanas filozofijas “ķer un atlaid” popularizēšana.
1.2. Noskaidrot labākos Latvijas karpu makšķerēšanas sportistus.

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek 2019.gadā no 4.jūlija līdz 7.jūlijam Baļotes ezerā Krustpils novadā.
2.2. Pulcēšanās pie Baļotes ezera tiesnešu namiņa.
2.3. Ierašanās 4.jūlijā ne vēlāk kā līdz 7.30. Svinīgā atklāšana 8.00, Sacensību sākums 11.00. Sacensību ilgums 72 stundas. Makšķerēšana notiek no krasta.
2.4. Sacensības ar LMSF atbalstu organizē Edmunds Skalbergs (t. 29254025, edmundsskalbergs@inbox.lv) un Normunds Naglis (t. 29118744, e-pasts: normunds@n2serviss.lv)
2.5. Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu" (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 2 un ne vairāk kā 3 sportisti.
3.2. Reģistrācija dalībai čempionātā notiek sūtot pieteikumu uz 2.4. punktā norādītajiem e-pastiem. Pieteikumā jānorāda dalībnieku sastāvs, komandas nosaukums (ja tāds ir izveidots bet nav obligāti), biedrību vai klubu kuru dalībnieki pārstāv LMSF (juridisko personu), komandas pārstāvja (kapteiņa) tālruņa numuru, e-pasta adresi.
3.3. Dalības maksa 100 EUR no komandas. Dalības maksa jāiemaksā līdz 1.maijam. Dalības maksu var iemaksāt veikalā “Copes Nams” Miera ielā 82 K-1-24 p Rīgā pie Edvīna, vai personīgi sacensību organizētājiem.
3.4. Reģistrēti tiek tikai tie dalībnieki, kura ir nomaksājusi dalības maksu.
3.5. Komandām, kuras veic dalības maksu veic pēc 25.jūnija, dalības maksa tiek noteikta 150EUR.
3.6. Gadījumā, ja komanda atsauc savu dalību sacensībās – dalības maksa netiek atgriezta.
3.7. Komanda var pieteikt rezerves dalībnieku, kurš nepieciešamības gadījumā var nomainīt kādu no pamatsastāva sportistiem. Pirms nomaiņas, rezerves sportistam atrasties komandas sektorā nav tiesību, kā arī nomainītajam sportistam nav tiesību atrasties sektorā pēc maiņas veikšanas. Par sportistu maiņu savlaicīgi ir jāpaziņo tiesnešiem un tikai pēc tiesnešu atļaujas komanda var veikt sportistu maiņu.

4. Vispārīgie noteikumi sacensību vietā.
4.1. Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā) un koridorā.
4.2. Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki.
4.3. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā negaidīti ir sācies negaiss, vai citas dabas stihijas sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss ,(dabas stihijas) ir sākušās sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā.
4.4. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.
4.5. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību organizatoru atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz atkritumu tvertnēm.

5. Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori.
5.1. Sacensībās dalībnieku izvietošanās sacensībām notiek stacionāri izveidotos un iezīmētos krasta sektoros. Par sektoru sagatavošanu un atbilstību sacensību noteikumiem atbild sacensību organizators.
5.2. Makšķerēšana notiek sektors, kuru izmēri ir 20x15m, nosakot starp sektorus ne šaurākus par 15m. Sacensību sektoru izmēri un starpsektoru izmēri var tikt mainīti iepriekš par to brīdinot dalībniekus.
5.3. Maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums katrā ūdenskrātuvē tiek noteikts atsevišķi;
5.4. Makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī;
5.5. Vietās, kur ir iespēja makšķerēšanas koridoru krustošanās, pieļauta ierobežojošo boju uzstādīšana.

6. Sacensību noteikumi.
6.1. Izlozi organizē sacensību organizatori, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem;
6.2. Izloze notiek 2 posmos. Pirmajā tiek izlozēts kārtas numurs, otrajā sektors;
6.3. Ieskaitītas tiek visu sugu Karpas, kā arī Amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez izteiktām dalībnieku nodarītu bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis svarā sākot no 1.5 kg. Sacensību organizātori var noteikt citu zivs ieskaites svaru, bet tas nevar būt mazāks par 1.5 kg, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
6.4. Pēc izlozes - dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
6.5. Katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto sektoru robežās, ja tas nav iespējams, tad dalībnieki var novietoties ārpus sektoru robežēm to saskaņojot ar tiesnešiem. Rezerves inventārs (makšķeres) drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērstas ūdens virzienā. Pārējos gadījumos – atbilstoši sacensību galvenā tiesneša norādēm;
6.6. Līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt ne vairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) koridora robežu vai mešanas virziena atzīmēšanai;
6.7. Katrai komandai atļauts izmantot ( vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 4.00 m, katrai makšķerei drīkst būt tikai viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (“mata”) sistēmu. Montāžas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar atsvaru vai svinu ne vieglāku par 40g. nogādāšanai Izmantot pītu auklu kā pamata auklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” (“šoka līderi”), pieļaujamais garums līdz 10m;
6.8. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir grunts makšķerēšana, makšķeru spicēm ir jābūt redzamām virs ūdens aizliegts tās iegremdēt ūdenī. Pēc tiesnešu pieprasījuma ir makšķerkāti jāpaceļ, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu;
6.9. Sacensībās ir atļauta “Zig-Rig” sistēmu izmantošana;
6.10. Atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošo dalībnieku darbībai;
6.11. Šķīstošo PVA materiāla maisiņu un “stringer” (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
6.12. Iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai).
6.13. Zivju iebarošanas laiki tiek noteikti uz vietas pirms izlozes. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, lai saskaroties ar ūdens virsmu bumba izjuktu;
6.14. Ja sacensības norises vietā ir noteikts makšķerēšanas distances ierobežojums:
a) dalībniekiem, kas izvēlas iebarošanu veikt ar “bumbu” palīdzību ir jāizvieto marķieris maksimāli pieļaujamajā distancē, tā lai tas būt redzams viesiem sacensību dalībniekiem un tiesnešiem.
b) Dalībniekiem, kas izvēlas iebarošanu veikt ar spomb vai raķetes palīdzību ir obligāti jābūt nofiksētai auklai. Nofiksētās auklas garums nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto makšķerēšanas distanci.
6.15. Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām -koridora, kuru veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums ūdenī;
6.16. Dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
6.17. Katrai komandai jābūt vismaz 15 (piecpadsmit) zivju uzglabāšanas maisiem un zivju paklājam (gultiņai);
6.18. Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
6.19. Katram dalībniekam ir jābūt pieejamai aptieciņai zivs lūpas dezinfekcijai. Pēc zivs atbrīvošanas no āķa zivs lūpa ir jāapstrādā ar speciālu dezinfekcijas līdzekli.
6.20. Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās;
6.21. Dalībnieki krasta sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam;
6.22. Sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj bez sportistiem, tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķeres nekavējoties jāizņem no ūdens;
6.23. Zivju svēršana:
a) svēršana notiek katru dienu laikā no 07:00 līdz 21:00;
b) svēršana ir veicama tikai ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā dalībnieks. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Visi svēršanas dalībnieki apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu.
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;
6.24. Izvadot zivi tiek noteikti sekojoši ierobežojumi:
6.24.1. brist ūdenī līdz ceļiem atļauts tam sportistam, kurš izvada zivi ar makšķeri. Sportists nedrīkst iziet ārpus sektora robežām;
6.24.2. sportists, kurš iet pakaļ zivij ar uztveramo tīkliņu, brist atļauts līdz jostas vietai.
6.25. Komandai, kura tiesnešiem svēršanai nodod zivi ar svaru līdz 1400 gramiem, tiek piemērots brīdinājums (dzeltenā kartīte). Pēc atkārtota pārkāpuma fiksēšanas, komandai tiek piemērota sarkanā kartiņa un komanda tiek diskvalificēta no sacensībām. Saņemtie brīdinājumi (dzeltenā kartiņa) ir spēkā uz visu čempionāta laiku.

7. Vispārējie aizliegumi un ierobežojumi
7.1. Aizliegts makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
7.2. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
7.3. Aizliegts izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
7.4. Aizliegta mērķtiecīgu zivju aizciršanu;
7.5. Aizliegts ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
7.6. Aizliegts pamest sacensību vietu bez tiesneša atļaujas;
7.7. Aizliegts pārmērīgā alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
7.8. Aizliegts saņemt vai nodot zivis citām personām;
7.9. Aizliegts patvaļīgi pārvietot mietiņu ar sektora numuru;
7.10. Aizliegts izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
7.11. Aizliegts pēc sacensībām atstāt jebkāda veida atkritumus sektorā. Tie, pēc sacensību beigām, jānogādā pulcēšanās vietā pie tiesnešu namiņa.
7.12. Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts tiek anulēts.
7.13. Jebkurus pārkāpumus fiksē sacensību tiesneši un dalībnieki saņem brīdinājumu . Brīdinājumi nekavējoties tiek fiksēti sacensību protokolos, kuros tiek norādīts brīdinājuma laiks, brīdinājuma devējs un saņēmējs, brīdinājuma iemesls. Ja pārkāpums ir nopietns dalībniekiem un to pārstāvošajai komandai tiek piemērota dzeltenā kartīte – kas ir spēkā vienu gadu. Par punktu 6.1. līdz 6.10. neievērošanu tiek piemērots brīdinājums – dzeltenā kartīte. Atkārtota minēto punktu neievērošana, seko dalībniek diskvalifikācija - sarkanā kartīte. Par tiesnešu norādījumu neizpildi – dzeltenā karte, par atkārtotu norādījumu neizpildi - sarkanā karte un dalībnieka diskvalifikācija. Dalībniekiem, kuri ir izslēgti no sacensībām, vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaisti sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.


8. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
8.1. Čempionāta sacensības notiek komandu vērtējumā.
8.2. Dalībnieku iegūtās vietas katrā posmā tiek noteiktas pēc noķertā kopējā loma svara. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš noķēris lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota dalībniekam, kura lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst dalībnieks ar lielāku noķerto zivju vidējo svaru.
8.3. Katra posma 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru medaļām un balvām. Dalībnieks, kurš noķēris lielāko zivi, saņem organizatoru vai sponsoru dāvātu speciālbalvu.
8.4. Par Latvijas čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti dalībnieki, kuri sacensībās ieguvuši mazāko punktu summu.
8.5. Par uzvaru posmā uzvarētājs saņem 1 punktu, par 2.vietu - 2 punktus un attiecīgi, punktus par tālākām vietām. Ja dalībnieks kādā posmā nepiedalās, tas saņem punktus, kas atbilst pēdējai vietai posmā plus 1 punkts.
8.6. Latvijas čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti ar čempionāta medaļām, kausiem un organizatoru balvām.

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 290
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 06.jūnijs 2019 - 19:13

uz 06.06 sacensībām pieteikušies:

1. MMK Zaube - dalība iemaksāta
2. Mālpils Zivīm - dalība iemaksāta
3. AG Carp - dalība iemaksāta
4. VRV - dalība iemaksāta
5. Mītava - dalība iemaksāta
6. MMK Zaube 2 - dalība iemaksāta
7. Amigo Carp 2 - dalība iemaksāta
8. Amigo Carp
9. Liema Fishing Team 2
10. NGT Latvia Golden Carp
11. MMK Vecbebri
12. Tora Carp
13. Sakret
14. Copes Nams
15. G+
16. MK Saldus
17. Liema Fishing Team
18. Maple & Sons
19. Barons Baits
20. Automeistars
21. Mālpils Zivīm SR

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   edmunds21 

 • Ziņojumi: 34
 • Reģistrējies: 12.marts 2011

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 08:22

Labdien.Tā kā nolikumā ir precizēti noteikumi par atrašanos ūdenī pie zivs izvadīšanas (6.24) un zivs nodošanu uz svēršanu kura svars ir mazāks par noteikto svaru nolikumā(6.25)un par sportistu skaitu komandā un rezerves sportista maiņu sacensību laikā(3.7)atļaušos vienpersonīgi atcelt dzeltenās kartītes kuras tika piešķirtas 1.posmā.

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   karpa 

 • Ziņojumi: 253
 • Reģistrējies: 23.septembris 2007

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 09:08

Edmund tak neesi tiesnesis......

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   Upeszens2 

 • Ziņojumi: 26
 • Reģistrējies: 22.septembris 2010

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 09:11

Citāda Karpa piesakās otrajam posmam. Trīs ēdāji.

#6 Lietotājs šobrīd nav portālā   edmunds21 

 • Ziņojumi: 34
 • Reģistrējies: 12.marts 2011

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 09:50

es domāju ka tagad ir diezgan precīzi noformulēts par ko ir soda sankcijas un tas nebūtu korekti tagad atstāt dzeltenās kartiņas ka kāds bija ūdenī lidz potītēm vai iebridis līdz viduklim tāpat arto zivs izmēru,un dalībnieku skaitu komandā,un protams sektora līnijas.Protams ka šos jautājumus vajadzēja pirms čempionāta atrunāt ta kā tas viens mīnus manā lauciņā bet nekļūdas tas kas neko nedara.atstāsim šīs diskusijas turpinājumu klātienē pirms otrā posma jo kad sāks te diskutēt dīvānu eksperti tad tam nebūs gala....

#7 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 290
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 09:51

View Postkarpa, 07.jūnijs 2019 - 09:08, rakstīja:

Edmund tak neesi tiesnesis......


nevienā sporta veidā, kad tiek izskatīti pārkāpumi pēc sacensību beigām, pārkāpumu neizskata tiesneši. Kā piemērs kaut vai tas pats KHL, kur pēc spēles izskata un dažreiz atceļ piešķirtos sodus.

#8 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 290
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 09:52

situācija uz 07.06:

1. MMK Zaube - ( 1 ēdājs) dalība iemaksāta
2. Mālpils Zivīm - dalība iemaksāta (3 ēdāji)
3. AG Carp - dalība iemaksāta
4. VRV - dalība iemaksāta
5. Mītava -( 2 ēdāji ) dalība iemaksāta
6. MMK Zaube 2 - ( 2 ēdāji) dalība iemaksāta
7. Amigo Carp 2 - (3 ēdāji ) dalība iemaksāta
8. Amigo Carp - ( 3 ēdāji )
9. Liema Fishing Team 2
10. NGT Latvia Golden Carp
11. MMK Vecbebri
12. Tora Carp
13. Sakret - ( 2 ēdāji)
14. Copes Nams
15. G+
16. MK Saldus - (2 ēdāji )
17. Liema Fishing Team - ( 2 ēdāji)
18. Maple & Sons - (3 ēdāji)
19. Barons Baits
20. Automeistars
21. Mālpils Zivīm SR
22. Citāda Karpa - (3 ēdāji )
23. 4 carpers - (2 ēdāji )
24. Capital Carp - ( 2 ēdāji)

#9 Lietotājs šobrīd nav portālā   karpa 

 • Ziņojumi: 253
 • Reģistrējies: 23.septembris 2007

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 10:36

View PostNormunds__, 07.jūnijs 2019 - 09:51, rakstīja:

nevienā sporta veidā, kad tiek izskatīti pārkāpumi pēc sacensību beigām, pārkāpumu neizskata tiesneši. Kā piemērs kaut vai tas pats KHL, kur pēc spēles izskata un dažreiz atceļ piešķirtos sodus.

Neraksti muļķības......KHL sodu atcelšana neietekmē spēlas rezultātu...

#10 Lietotājs šobrīd nav portālā   karpa 

 • Ziņojumi: 253
 • Reģistrējies: 23.septembris 2007

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 10:55

Pirms pirmā posma par brišanu ūdenī tika diskutēts un vairākkārt ,vel Automeistars uzprasīja ...a ja divas zivis vienlaicīgi ????. Atbilde bija NEDRĪGST....jūtos kā lohs ,jo ievēroju noteikumus

#11 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 290
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 13:15

View Postkarpa, 07.jūnijs 2019 - 10:36, rakstīja:

Neraksti muļķības......KHL sodu atcelšana neietekmē spēlas rezultātu...


Un kur šeit soda atcelšana izmainīja kādus rezultātus?

#12 Lietotājs šobrīd nav portālā   GatisEvita 

 • Ziņojumi: 24
 • Reģistrējies: 14.februāris 2010

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 15:45

MK Saldus + 2 ēdāji

#13 Lietotājs šobrīd nav portālā   automeistars 

 • Ziņojumi: 165
 • Reģistrējies: 10.oktobris 2008

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 18:44

View Postkarpa, 07.jūnijs 2019 - 10:55, rakstīja:

Pirms pirmā posma par brišanu ūdenī tika diskutēts un vairākkārt ,vel Automeistars uzprasīja ...a ja divas zivis vienlaicīgi ????. Atbilde bija NEDRĪGST....jūtos kā lohs ,jo ievēroju noteikumus

Tieši tā!Par ūdenī brišanu,nevar pat būt diskusiju-tika skaidri aprunāts.Svars,varētu iebilst tikai plānveida svēršanā,nakts vai diena ārkārtas svēršanā-tikai norunātais.Kas tika pieņemts,lai lieki netramda tiesnešus.

#14 Lietotājs šobrīd nav portālā   automeistars 

 • Ziņojumi: 165
 • Reģistrējies: 10.oktobris 2008

Publicēts: 07.jūnijs 2019 - 18:57

Nezinu kam tika piešķirtas dzeltenās kartinas,bet tie kas protestē domā arī turpmāk pārkāpt,jo viena dzeltenā arī vēl nemaina rezultātus,tā liek būt uzmanīgākam!

#15 Lietotājs šobrīd nav portālā   arturs88 

 • Ziņojumi: 9
 • Reģistrējies: 30.janvāris 2016

Publicēts: 10.jūnijs 2019 - 15:02

View PostNormunds__, 07.jūnijs 2019 - 09:52, rakstīja:

situācija uz 07.06:

1. MMK Zaube - ( 1 ēdājs) dalība iemaksāta
2. Mālpils Zivīm - dalība iemaksāta (3 ēdāji)
3. AG Carp - dalība iemaksāta
4. VRV - dalība iemaksāta
5. Mītava -( 2 ēdāji ) dalība iemaksāta
6. MMK Zaube 2 - ( 2 ēdāji) dalība iemaksāta
7. Amigo Carp 2 - (3 ēdāji ) dalība iemaksāta
8. Amigo Carp - ( 3 ēdāji )
9. Liema Fishing Team 2
10. NGT Latvia Golden Carp
11. MMK Vecbebri
12. Tora Carp
13. Sakret - ( 2 ēdāji)
14. Copes Nams
15. G+
16. MK Saldus - (2 ēdāji )
17. Liema Fishing Team - ( 2 ēdāji)
18. Maple & Sons - (3 ēdāji)
19. Barons Baits
20. Automeistars
21. Mālpils Zivīm SR
22. Citāda Karpa - (3 ēdāji )
23. 4 carpers - (2 ēdāji )
24. Capital Carp - ( 2 ēdāji)

Maple&Sons (2 ēdāji)

#16 Lietotājs šobrīd nav portālā   resnieputni 

 • Ziņojumi: 4
 • Reģistrējies: 05.septembris 2012

Publicēts: 10.jūnijs 2019 - 18:13

Komanda Carpio piesaka savu dalību . Divi ēdāji.

#17 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 290
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 11.jūnijs 2019 - 20:28

situācija uz 11.06:

1. MMK Zaube - ( 1 ēdājs) dalība iemaksāta
2. Mālpils Zivīm - dalība iemaksāta (3 ēdāji)
3. AG Carp - dalība iemaksāta
4. VRV - dalība iemaksāta
5. Mītava -( 2 ēdāji ) dalība iemaksāta
6. MMK Zaube 2 - ( 2 ēdāji) dalība iemaksāta
7. Amigo Carp 2 - (3 ēdāji ) dalība iemaksāta
8. Amigo Carp - ( 3 ēdāji ) dalība iemaksāta
9. Liema Fishing Team 2
10. NGT Latvia Golden Carp - dalība iemaksāta
11. MMK Vecbebri - dalība iemaksāta
12. Tora Carp
13. Sakret - ( 2 ēdāji) dalība iemaksāta
14. Copes Nams
15. G+
16. MK Saldus - (2 ēdāji )
17. Liema Fishing Team - ( 2 ēdāji)
18. Maple & Sons - (2 ēdāji)
19. Barons Baits
20. Automeistars - dalība iemaksāta
21. Mālpils Zivīm SR
22. Citāda Karpa - (3 ēdāji ) dalība iemaksāta
23. 4 carpers - (2 ēdāji ) dalība iemaksāta
24. Capital Carp - ( 2 ēdāji)
25. Carpio - (2 ēdāji)

#18 Lietotājs šobrīd nav portālā   arturs88 

 • Ziņojumi: 9
 • Reģistrējies: 30.janvāris 2016

Publicēts: 14.jūnijs 2019 - 11:00

ar lielu nožēlu Maple&Sons atsaka savu dalibu.
diemžēl abi sportisti vienlaicīgi netiek uz mačiem :(
Veiksmi pārējiem, un tiekamies nākamajā sezonā
Ar cieņu Arturs&Kaspars T.

#19 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 288
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 14.jūnijs 2019 - 23:19

Sveiki!

Atļaušos pirmo reizi 100% piekrist Automeistaram un Karpai un uzrakstīt savu viedokli!
Edmund, nekorekti ir vienpersonīgi anulēt dzeltenās kartiņas, jo:
1. tad, kad cilvēki tev zvanīja vai rakstīja tu atbildēji, ka esi tāds pats dalībnieks kā pārējie, priekš tam ir tiesneši, savukārt tagad vienpersonīga anulācija. Tas bija tiesnešu lēmums un fiksēti pārkāpumi. Esam ilgi diskutējuši un meklējuši tiesnešus, kuri nebūtu kādam čomi vai ieinteresētas personas. Lūk, tas ir atrisināts-tiesneši atrasti!!!
2. pirms tam tika izrunāts gan par brišanu ūdenī ar kātu, gan par zemmēra zivi uzrādīšanai tiesnešiem! Bija pārkāpums, piefiksēja? KĀPĒC tad atcel tiesnešu lēmumu ar atpakaļ ejošu datumu???
Es pat nerunāju par to, ka tiesnešu klātbūtnē nokrīt zemē zivs, daudzu komandu dalībnieki joprojām atļaujas lietot ogu, un ir pavērsts 5tais kāts ūdens virzienā ar atrunu, ka tas ir marķieris. Savukārt blakus komandas apgalvo, ka pludu nav redzējuši (pēc nolikuma, tam ir jābūt redzamam).
KĀPĒC komandām kuras 100% ievēro nolikumu ir jābūt LOHU un Ķerpilu lomā? Kur ir garantija, ka citi pārkāpjot nebūtu izmainījuši reitingu???? Anulējot dzeltenās, neturpinās pārkāt, zinot, ka būs pirmā dzeltenā?
Pateikšu godīgi, ja finālā mana komanda sitīsies par pjedestālu, tad es pa nakti barošu ar spombu-noturēšu maksimāli zivi un dabūšu dzelteno karti, kura pēc 12H anulēsies. Tā pat varēšu uzkāpt pičpaunā Norčam ar kātu, ūdenī nebūšu un Norča ar sačoku bridīs līdz celītim!! Pirms otrā posma, manuprāt būs pātrāk daudz jautājumu uz kuriem būs vēlme saņemt atbildes
Par brišanu ūdenī līdz celītim, vai tas ir objektīvi? Vienā sektorā tie ir 1,5m, citā līdz 15m meldru joslas beigām. Vai spējat nodrošināt visos sektoros vienlīdzīgus apstākļus?! Man bērnībā vecāki ir mācījuši, ja ir drosme taisīt sūdus, tad dari to, lai tevi nepieķer, ja pieķēra, tad atrodi drosmi arī atbildēt par savu rīcību!!
Viennozīmīgi, ja mūsu komanda sitīsies par pjedestālu, tad garantēju, ka pa nakti barošu ar spumbu, jo par to saņemšu dzelteno un ja tas notiks finālā, tad dzeltenā tiks anulēta max pēc 72H u ja būs sarežģijumi pie izvadīšanas, tad ar kātu kāpšu Norčam kuku ragā (ar kātu ūdenī nebūšu) un Norča ar sačoku bridīs līdz celīti!!!
Visu cieņu, nolikums ir nolikums, mēs sitamies par vietu izlasē un braucienam uz PČ, ja taisam balagānu-es izvēlos apmeklēt izrādi Merķeļa ielā un ne 72H apmērā, tad manā skatījumā nākamgad būs antirekords dalībnieku skaitā un varēs priecāties par 6+ komandām (kā ir bijis pēdējos gadus!), jo pie šā brīža situācijas es piedalos tikai un vienīgi aiz solidaritātes pret savu komandas biedru!!!
Edmund, Normund, lūdzu sagatavoties mentāli uz atbildēm pirms otrā posma, jo to būs gana daudz, ja spēle būs uz vieniem vārtiem, tad gana daudz komandu pirms izlozes brauks mājās un netērēs savu laiku cirkam, kur noteikumi tiek mainīti atkarībā no situācijas!

#20 Lietotājs šobrīd nav portālā   automeistars 

 • Ziņojumi: 165
 • Reģistrējies: 10.oktobris 2008

Publicēts: 15.jūnijs 2019 - 09:11

Kam sacensību nolikumā domāts šis!

8. Žūrija
8.1. Žūrija katrā sacensību posmā tiek ievēlēta 5 cilvēku sastāvā no sacensībās startējošām komandām protestu izskatīšanai. Dalībniekus, kuri izvirza savus pārstāvjus žūrijā, nosaka ar izlozes palīdzību.
8.2. Žūrija izskata tikai rakstiski iesniegtos protestus, tai nav tiesību mainīt sacensību nolikumu. Galīgo lēmumu tā pieņem ar balsu vairākumu.
8.3. Žūrija apstiprina sacensību noslēguma protokolu. Protestus jāiesniedz galvenajam tiesnesim kopā ar drošības naudu EUR 30.00 apmērā. Naudas summa tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoru rīcībā. Protestu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacensību beigu signāla.

 • 3 Pages +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu