Forums - CopesLietas.lv: 2020.gada LR čempionāta nolikums - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
-1°C
3 m/s DA
742 mm
91%
+12°C
07:2117:50
 
 
1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

2020.gada LR čempionāta nolikums

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 300
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 14.janvāris 2020 - 18:48

2020.gada LR karpu makšķerēšanas sacensību nolikums


1. Sacensību mērķis
1.1. Karpu makšķerēšanas sporta un filozofijas “ķer un atlaid” popularizēšana.
1.2. Noskaidrot labākos Latvijas karpu makšķerēšanas sportistus.

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek 2020.gadā notiek trijos posmos:
2.1.1. 1.posms 21. – 24.maijs, Baļotes ezers,
2.1.2. 2.posms 25. – 28.jūnijs, Baļotes ezers,
2.1.3. 3.posms 23. – 26.jūlijs, Baļotes ezers.
2.2. Pulcēšanās pie Baļotes ezera tiesnešu namiņa.
2.3. Ierašanās sacensību pirmajā dienā ne vēlāk kā līdz 7.30. Svinīgā atklāšana 8.00, Sacensību sākums 11.00. Sacensību ilgums 72 stundas. Makšķerēšana notiek no krasta.
2.4. Sacensības organizē LMSF. Atbildīgās personas: Edmunds Skalbergs (t. 29254025, edmundsskalbergs@inbox.lv) un Normunds Naglis (t. 29118744, e-pasts: normunds@n2serviss.lv)
2.5. Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu" (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 vai 3 sportisti.
3.2. Reģistrācija dalībai čempionātā notiek sūtot pieteikumu uz 2.4. punktā norādītajiem e-pastiem līdz 20.aprīlim. Pieteikumā jānorāda dalībnieku sastāvs, komandas nosaukums (ja tāds ir izveidots bet nav obligāti), biedrību vai klubu kuru dalībnieki pārstāv LMSF (juridisko personu), komandas pārstāvja (kapteiņa) tālruņa numuru, e-pasta adresi.
3.3. Dalības maksa 100 EUR no komandas. Dalības maksa jāiemaksā līdz 20.aprīlim. Dalības maksu var iemaksāt veikalā “Copes Nams” Miera ielā 82 K-1-24 p Rīgā pie Edvīna, vai personīgi sacensību organizētājiem. Komandas var nomaksāt pilnu dalības maksu LV čempionāta uzreiz – 300EUR.
3.4. Reģistrēti tiek tikai tie dalībnieki, kura ir nomaksājusi dalības maksu.
3.5. Komandām, kuras veic dalības maksu par 1.posmu pēc 20.aprīļa, dalības maksa tiek noteikta 150EUR.
3.6. Gadījumā, ja komanda atsauc savu dalību sacensībās – dalības maksa netiek atgriezta.

4. Vispārīgie noteikumi sacensību vietā.
4.1. Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās un iepriekš par to nevienojoties ar sacensību galveno tiesnesi, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā).
4.2. Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki.
4.3. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā negaidīti ir sācies negaiss, vai citas dabas stihijas, sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss (dabas stihijas) ir sākušās sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā.
4.4. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.
4.5. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību organizatoru atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz atkritumu tvertnēm. Ja dalībnieki pēc sacensību beigām atstāj sektorā atkritumus, tas var būt par iemeslu diskvalifikācijai no visām sacensībām, ko rīko LMSF līdz tekošā gada beigām.
5. Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori.
5.1. Sacensībās dalībnieku izvietošanās sacensībām notiek stacionāri izveidotos un iezīmētos krasta sektoros. Par sektoru sagatavošanu un atbilstību sacensību noteikumiem atbild sacensību organizators.
5.2. Makšķerēšana notiek sektoros, kuru izmēri ir 20x15m, nosakot starp sektorus ne šaurākus par 15m. Sacensību sektoru izmēri un starpsektoru izmēri var tikt mainīti iepriekš par to brīdinot dalībniekus.
5.3. Maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums ūdenī netiek ierobežots;
5.4. Makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī;
5.5. Vietās, kur ir iespēja makšķerēšanas koridoru krustošanās, pieļauta ierobežojošo boju uzstādīšana.

6. Sacensību noteikumi.
6.1. Izlozi organizē sacensību organizatori, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem;
6.2. Izloze notiek 2 posmos. Pirmajā posmā tiek izlozēts kārtas numurs, otrajā sektors;
6.3. Sacensību sektori tiek sadalīti 3 zonās – A, B, C. Par to, kuri sektori tik iekļauti kādos sektoros, tiks paziņots savlaicīgi pirms sacensībām. Katrā sacensību posmā komanda startēs citā sektorā.
6.4. Ieskaitītas tiek visu sugu Karpas, kā arī Amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez izteiktām dalībnieku nodarītu bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis svarā sākot no 1.5 kg. Sacensību organizātori var noteikt citu zivs ieskaites svaru, bet tas nevar būt mazāks par 1.5 kg, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
6.5. Pēc izlozes - dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
6.6. Katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto sektoru robežās, ja tas nav iespējams, tad dalībnieki var novietoties ārpus sektoru robežēm to saskaņojot ar tiesnešiem. Rezerves inventārs (makšķeres) drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērstas ūdens virzienā. Pārējos gadījumos – atbilstoši sacensību galvenā tiesneša norādēm;
6.7. Līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt ne vairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) koridora robežu vai mešanas virziena atzīmēšanai;
6.8. Katrai komandai atļauts izmantot (vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 4.00 m, katrai makšķerei drīkst būt tikai viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (“mata”) sistēmu. Montāžas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar atsvaru vai svinu ne vieglāku par 40g. Izmantot pītu auklu kā pamata auklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” (“šoka līderi”), pieļaujamais garums līdz 10m;
6.9. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir grunts makšķerēšana, makšķeru spicēm ir jābūt redzamām virs ūdens aizliegts tās iegremdēt ūdenī. Pēc tiesnešu pieprasījuma ir makšķerkāti jāpaceļ, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu;
6.10. Sacensībās ir atļauta “Zig-Rig” sistēmu izmantošana;
6.11. Atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošo dalībnieku darbībai;
6.12. Šķīstošo PVA materiāla maisiņu un “stringer” (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
6.13. Iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai).
6.14. Zivju iebarošanas laiki tiek noteikti uz vietas pirms izlozes. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, lai saskaroties ar ūdens virsmu bumba izjuktu;
6.15. Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām -koridora, kuru veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums ūdenī;
6.16. Dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
6.17. Katrai komandai jābūt vismaz 15 (piecpadsmit) zivju uzglabāšanas maisiem un zivju paklājam (gultiņai);
6.18. Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
6.19. Katram dalībniekam ir jābūt pieejamai aptieciņai zivs lūpas dezinfekcijai. Pēc zivs atbrīvošanas no āķa zivs lūpa ir jāapstrādā ar speciālu dezinfekcijas līdzekli.
6.20. Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās;
6.21. Dalībnieki krasta sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam;
6.22. Sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj bez sportistiem, tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķeres nekavējoties jāizņem no ūdens;
6.23. Zivju svēršana:
a) svēršana notiek katru dienu laikā no 07:00 līdz 21:00;
b) svēršana ir veicama tikai ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā dalībnieks. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Visi svēršanas dalībnieki apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu.
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;
g) Komandai, kura tiesnešiem svēršanai nodod zivi ar svaru līdz 1399 gramiem, tiek piemērots brīdinājums (dzeltenā kartīte). Pēc atkārtota pārkāpuma fiksēšanas, komandai tiek piemērota sarkanā kartiņa un komanda tiek diskvalificēta no sacensībām.

7. Vispārējie aizliegumi un ierobežojumi
7.1. Aizliegts makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
7.2. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
7.3. Aizliegts izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
7.4. Aizliegta mērķtiecīgu zivju aizciršanu;
7.5. Aizliegts ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
7.6. Aizliegts pamest sacensību vietu bez tiesneša atļaujas;
7.7. Aizliegts pārmērīgā alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
7.8. Aizliegts saņemt vai nodot zivis citām personām;
7.9. Aizliegts patvaļīgi pārvietot mietiņu ar sektora numuru;
7.10. Aizliegts izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
7.11. Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts tiek anulēts.
7.12. Jebkurus jebkurus pārkāpumus fiksē sacensību tiesneši un dalībnieki saņem brīdinājumu . Brīdinājumi nekavējoties tiek fiksēti sacensību protokolos, kuros tiek norādīts brīdinājuma laiks, brīdinājuma devējs un saņēmējs, brīdinājuma iemesls. Ja pārkāpums ir nopietns, tad šo pārkāpumu izskata žūrija, kura lemj par dzeltenās kartes piešķiršanu. Dzeltenās kartītes var arī tikt piešķirtas par punktu 6.1. līdz 6.9. neievērošanu. Atkārtota minēto punktu neievērošana, seko dalībniek diskvalifikācija - sarkanā kartīte. Par tiesnešu norādījumu neizpildi – dzeltenā karte, par atkārtotu norādījumu neizpildi - sarkanā karte un dalībnieka diskvalifikācija. Galīgo lēmumu par sodu piemērošanu pieņem žūrija. Dalībniekiem, kuri ir izslēgti no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaisti sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.
7.13. Saņemtie brīdinājumi (dzeltenā kartiņa) ir spēkā uz visu čempionāta laiku.

8. Žūrija
8.1. Žūrija katrā sacensību posmā tiek ievēlēta 5 cilvēku sastāvā no sacensībās startējošām komandām protestu izskatīšanai. Dalībniekus, kuri izvirza savus pārstāvjus žūrijā, nosaka ar izlozes palīdzību.
8.2. Žūrija izskata tikai rakstiski iesniegtos protestus un tiesnešu fiksētos pārkāpumus, Attiecīgi izlemjot par dzeltenās kartes piešķiršanu vai nepiešķiršanu komandai.
8.3. Žūrijai nav tiesību mainīt sacensību nolikumu.
8.4. Galīgo lēmumu žūrija pieņem ar balsu vairākumu.
8.5. Žūrija apstiprina sacensību noslēguma protokolu.
8.6. Protestus komandām jāiesniedz galvenajam tiesnesim kopā ar drošības naudu EUR 30.00 apmērā. Naudas summa tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoru rīcībā. Protestu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacensību beigu signāla.

9. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
9.1. Čempionāta sacensības notiek komandu vērtējumā.
9.2. Dalībnieku iegūtās vietas katrā posmā tiek noteiktas pēc noķertā kopējā loma svara. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš noķēris lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota dalībniekam, kura lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst dalībnieks ar lielāku noķerto zivju vidējo svaru.
9.3. Katra posma 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru medaļām un balvām. Dalībnieks, kurš noķēris lielāko zivi, saņem organizatoru vai sponsoru dāvātu speciālbalvu.
9.4. Par Latvijas čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti dalībnieki, kuri sacensībās ieguvuši mazāko punktu summu.
9.5. Par uzvaru posmā uzvarētājs saņem 1 punktu, par 2.vietu - 2 punktus un attiecīgi, punktus par tālākām vietām. Ja dalībnieks kādā posmā nepiedalās, tas saņem punktus, kas atbilst pēdējai vietai posmā plus 1 punkts.
9.6. Latvijas čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti ar čempionāta medaļām, kausiem un organizatoru balvām.

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   raivis35 

 • Ziņojumi: 19
 • Reģistrējies: 01.novembris 2017

Publicēts: 14.janvāris 2020 - 22:12

Kā bus ar zivs saņemšanu ar uztveramo tiklu no krasta,ūdens nolikumā nekas nav minēts...

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   automeistars 

 • Ziņojumi: 167
 • Reģistrējies: 10.oktobris 2008

Publicēts: 18.janvāris 2020 - 13:41

...

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 300
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 18.janvāris 2020 - 14:18

View Postraivis35, 14.janvāris 2020 - 22:12, rakstīja:

Kā bus ar zivs saņemšanu ar uztveramo tiklu no krasta,ūdens nolikumā nekas nav minēts...


Tas tika izrunāts gada kopsapulcē. Ar uztveramo tīkliņu arī var brist ūdenī, kamēr vien kājas skar grunti.

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   raivis35 

 • Ziņojumi: 19
 • Reģistrējies: 01.novembris 2017

Publicēts: 18.janvāris 2020 - 21:58

Ok..netiku uz sapulci tapec neko par to nezinaju

1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Nesen izveidotās tēmas