Veidosim saturu kopā!
 • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
 • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
 • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
Kuldīga.lv | 13.aprīlis 2017, 15:10 | 15 komentāri | 6646 skatījumi

Stājas spēkā nolikums par licencēto makšķerēšanu Ventā

Kuldīgas novadā 13. aprīlī spēkā stājas nolikums, kas nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadā.

Nolikums apstiprināts Kuldīgas novada Domes sēdē un saskaņoti ar Zemkopības ministriju, valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Dokumenta izstādē ņemtas vērā Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldesizvirzītāsprasības vides aizsardzībā.

Pirms nolikuma izstrādāšanas uzklausīts sabiedrības viedoklis par to, vai nepieciešams organizēt licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā Kuldīgas novadā. Nolikums publicēts Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā "PAŠVALDĪBA" un pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas Novada Vēstis” 2017. gada 12. aprīļa numurā (to var apskatīt ŠEIT).

Licencēto makšķerēšanu organizē Kuldīgas novada pašvaldība. Licencētā makšķerēšana ieviesta, lai nodrošinātu Ventas kā starptautiski atzītas lašu dabiskā nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu situāciju dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, zivju resursu saglabāšanai un sugu regulārai pavairošanai.

Kam ir tiesības nodarboties ar licencēto makšķerēšanu?

Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā ir tiesības fiziskai personai, kura ir saņēmusi attiecīgu licenci un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte atbilstoši likumdošanai nav nepieciešama personām, kuras vecākas par 65 gadiem, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām ar invaliditāti.

Licencētās makšķerēšanas vieta

Licencētās makšķerēšanas posms ietver abus Ventas upes krastus Kuldīgas pilsētas teritorijā un sākas no ķieģeļu tilta pār Ventas upi un turpinās lejup pa straumi līdz Abavas upes ietekai Ventā Padures un Rumbas pagastu teritorijās. Upes posms, kurā notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēts ar speciālām atzīmēm.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pēc valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” norādījuma licencētā makšķerēšana vairs nenotiks posmā starp Ventas rumbu un ķieģeļu tiltu (agrāk – licencētās makšķerēšanas A zona).

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ZONA

Makšķerēšanas sezonas

Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās – ziemas – pavasara sezona ilgst no 1. janvāra līdz 15. jūnijam, bet vasaras – rudens sezona – no 16. jūnija līdz 31. decembrim.

Makšķerēšanas licenču veidi un maksa par licenci

Kopumā pieejami septiņi licenču veidi. Licenci iespējams iegādāties vienai dienai, nedēļas nogalei vai makšķerēšanas sezonai. Nolikumā atrodama detalizēta informācija par licenču veidiem, maksu par licenci un makšķernieka atļautā loma lielumu (zivju skaitu) vienā dienā ar vienu licenci.

Kam pienākas gada bezmaksas licences?

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ventas upes posmā ir tiesīgas saņemt:

 • personas, kuras vecākas par 65 gadiem,
 • bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam,
 • personas ar invaliditāti,
 • politiski represētās personas,
 • trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji,
 • Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki).

Kā saņemt gada bezmaksas licenci?

Gada bezmaksas licenci iepriekš norādītās personu kategorijas var saņemt:

 • Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīga, tālr. 63320373, atbildīgā inspektora mob. tālr. 27841248,
 • Rumbas pagasta pārvaldē “Atvasītes”, Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, tālr. 63322322,
 • Padures pagasta pārvaldē “Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, tālr. 63348149.

Šo iestāžu darba laiks – pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Kādi dokumenti jāuzrāda, lai saņemtu gada bezmaksas licenci?

Lai saņemtu licenci, jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • personām ar invaliditāti – izziņa vai apliecība par invaliditāti;
 • politiski represētām personām – apliecība par politiski represētas personas statusu;
 • trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem – izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja izziņa netiek uzrādīta, par personas atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam tiek veikta pārbaude datu bāzē);
 • Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, vecāki) – īpašumu apliecinošs dokuments un radniecību apliecinoši dokumenti.

Gada bezmaksas licences ir derīgas, tikai uzrādot attiecīgos dokumentus, kas dod tiesības uz bezmaksas licences izmantošanu. Makšķerēšana ar gada bezmaksas licenci neattiecas uz taimiņa (laša) makšķerēšanu, kurai ir jāiegādājas Taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licence.

Kur iegādāties licenci?

Licences, izņemot gada bezmaksas licenci, var iegādāties:

 • elektroniski SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājaslapas WWW.EPAKALPOJUMI.LV SADAĻĀ “ELOMS” jebkurā diennakts laikā.
 • personas, kam nav pieejami e-pakalpojumi Latvijā – SIA ”Rietumu nafta” degvielas uzpildes stacijā, Graudu ielā 31, Kuldīgā, tālr. 63322168 jebkurā diennakts laikā. Iegādājoties licenci klātienē, papildus maksai par licenci jāiemaksā drošības nauda 2 EUR, kas tiek atmaksāta licences iegādes vietā pēc tam, kad saskaņā ar nolikumā paredzēto lomu uzskaites kārtību ir iesniegta informācija par lomu.

Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam pirms licences iegādes ir pienākums iepazīties ar šo nolikumu, parakstoties par to uz licences vai izdarot attiecīgu atzīmi, ja licenci iegādājas elektroniski.

Kad un kur nedrīkst makšķerēt?

Nolikumā arī noteikts, ka, lai samazinātu ietekmi uz zivju resursiem un sakarā ar zivju nārstu, ziemas – pavasara sezonas laikā katras nedēļas otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas) noteikta par visu zivju sugu saudzēšanas dienu, kad ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem.

No 1. oktobra līdz 1. maijam aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana, izņemot makšķerēšanu ar taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licenci. Makšķerēšana no laivām nav atļauta no 1. oktobra līdz 30. novembrim un no 1. marta līdz 30. aprīlim. Zemūdens medības šajā upes posmā ir aizliegta.

Visa veida makšķerēšana un atrašanās tiešā upes tuvumā ar makšķerēšanas rīkiem ir aizliegta no 1. oktobra līdz 30. novembrim posmā no ķieģeļu tilta pār Ventas upi līdz Krāčupes ietekai Ventā upes kreisajā krastā un Melnajai Kolkai labajā krastā, kas attiecīgi norādīts ar speciālām atzīmēm.

Lomu uzskaites kārtība

Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc licencētās makšķerēšanas nolikuma 3. pielikumā norādītās formas (NOLIKUMS). Lomu uzskaites tabulu nodošanas termiņi detalizēti izklāstīti nolikumā.

Datus iesniedz SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājaslapā WWW.EPAKALPOJUMI.LV SADAĻĀ “ELOMS” vai nogādājot Kuldīgas novada pašvaldībā, Rumbas pagasta pārvaldē, Padures pagasta pārvaldē vai SIA ”Rietumu nafta”.

Personas, kuras būs pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, tiks reģistrētas un tām tiks liegta iespēja iegādāties un saņemt jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai Ventas upes posmā divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas.

Kur izlietos no licencēm iegūtos līdzekļus?

20% no licenču realizācijā iegūtajiem līdzekļiem pašvaldība reizi pusgadā ieskaitīs valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. Pārējos iegūtos līdzekļus izmantos licencētās makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai), kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma attīstībai un citiem ar dabas aizsardzību saistītiem mērķiem.

Kas kontrolēs licencēto makšķerēšanu?

Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanu Ventas upes posmā veic Kuldīgas novada pašvaldības policija, kā arī Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas tām normatīvajos aktos noteiktās kompetences robežās.Pilnvarotās personas Ventas upes posmā un to tiešā tuvumā ir tiesīgas pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus, kā arī pārkāpumu gadījumos savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvos protokolus, nosūtīt tos izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai institūcijai un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas rīkus un līdzekļus.

Makšķerniekiem pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma jāuzrāda pārbaudei dokumenti, kas apliecina tiesības makšķerēt Ventas upes posmā, un iegūtais loms.

Rūpēsimies par vidi!

Licencētās makšķerēšanas dalībniekiem jāatceras, ka nedrīkst:

 • piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem;
 • kurt ugunskurus tām neparedzētās vietās;
 • lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju;
 • ar transportlīdzekli iebraukt tauvas joslā vai nobraukt no ceļa apmales – transporta novietošana upes tuvumā atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem – īpašās stāvvietās vai uz ceļa nomalēm, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju;
 • pārvietoties pa upi ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus.

Lasiet pilnu nolikuma tekstu šeit

a v o t s

 
 
Novērtē rakstu:
 • Vērtējums ir 0 no 5
(Nav balsu) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[15] Komentāri | dilst | aug
 
Marfim

Paldies, ka Kuldīgā tos, kuriem tiesības saņemt bezmaksas licences, uzskata par cilvēkiem, nevis kā Alūksnē par 2. šķiras biznesa neērto blakus produktu, kas nosmeļ maksātspējīgajiem lomu.

13.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
andzus69

Tad kāpēc ar bezmaksas licenci nevar taimiņu, lasi paturēt? Vajadzētu tač!

13.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
Marfim
Marfim > andzus69:

Lasi un taimiņu Ventā saskaņā ar MN nav paredzēts paturēt.

Venta ir publiski ūdeņi, kuros maksas makšķerēšanas ieviešana nav virknes novada un valsts iedzīvotāju interesēs, īpaši maznodrošināto un to kuriem MN paredz atvieglojumus.

Bērni, kuri vēl nestrādā un vecākiem pietiek izdevumu, pensionāri, kuri pārsvarā saņem smieklīgas pensijas, bet vairums ir strādājuši visu mūžu, invalīdi kuri saņem ... kaut ko, ko par pensiju vai pabalstu zālēm nevar nosaukt, zemes īpašnieki, kuru īpašumu izmanto lai organizētu šo makšķerēšanu var makšķerēt saskaņā ar MN.

Attiecīgi ar šādu soli, Kuldīgas novads atbalsta bērnu ārpustelpu aktivitātes, rūpējas par pensionāru, invalīdu iespējām atpūsties, kompensē krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem pārmaiņu rezultātā radušās neērtības.

Saprotams ja domā tikai par naudu, tad šāds solis var šķist dīvains, bet visu naudu tāpat nenopelnīsi un dalot maksātājus no nemaksātājiem, nosakot tiem dažādus noteikumus nevar saukties par sociāli atbildīgu novadu, apsaimniekotāju vai LM ieviesēju.

13.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
kurmisx
kurmisx > Marfim:

es pat nelasīju tevu visu stāstu, bet pēc pirmajām divām rindu kopām sapratu, ka esi "gaļinieks"

15.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
Marfim
Marfim > kurmisx:

Es vispār nelasīju ko rakstīji un sapratu ka esi ....

15.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
eMKa
eMKa :

"No 1. oktobra līdz 1. maijam aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana, izņemot makšķerēšanu ar taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licenci."

Izlasīju šo un gandrīz no ķebļa novēlos :D

Nodomāju- kas tas tāds tagad?! Tad atradu apakšā saiti uz pilno nolikumu... nē, tomēr viss kārtībā. Vienīgi varēja jau līdz 15. oktobrim pavilkt to prieciņu un iespēju tikt pie svaigas un spēcīgas zivs.

13.04.17 Atbildēt | Ziņot 1
bushmans

.. piedodiet, arī šeit bet tomēr gribas saprast no kuras vietas kākas, rokas, ausis aug ?????

..tātad lkums (jebšu MK noteikumi paredz) :

===Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).===

..man jautājums, uz kuru neviens vēl nava atbildēlis : KAS PAREDZ TUR NOTEIKT LICENZETO MAKSKERESANU ???????????????

13.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
Tonis

Viss kārtībā,cerams ka Alūksnieši augs līdzi un pārņems labo praksi...

14.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
igis190

Tak sūkājiet jūs ledu ar tādām cenām! Aptrakuši! Pievienoja Salacai! Klauni!

14.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
plencisbrencis

Drošības naudu var atgūt 24stundu laikā pēc licencē noteiktā datuma...

Ja atbraukšu uz vairākām dienām-nauda nespīd un esmu "melnajā sarakstā" uz 2 gadiem.

...vai nu katru dienu jābrauc uz benzīntanku...

15.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
Malikis2011

Pērc internetā, nebūs problēmu.

15.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
antonsb

Bezmaksas Licenze bet pie viņas nevar tik!Ja esi invalīds tad tev pienākas bezmaksas licenze ok bet ja es braucu ti brīvdienās kur lai viņu dabūn nekur SVIESTS RITĪGS.....

15.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
urmaas

Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās – ziemas – pavasara sezona ilgst no 1. janvāra līdz 15. jūnijam, bet vasaras – rudens sezona – no 16. jūnija līdz 31. decembrim.

Vai nebij vieglāk uzrakstīt-VISU GADU?

Tur kur parasti pats braucu atpūsties-ari skaitās LM vieta. Kāda vella pēc man jāmaksā par noķertajām vīķītēm un raudām kuras noķeru tik cik uz vietas uzvāru zupā un/vai uzcepu? Pie upes tāpat braucu caur privātīpašumu ar īpašnieka atļauju!

Drošības nauda-Ja aizbraucu uz 2-3dienīti, tad atpakaļ varu saņemt tikai par pēdējo dienu. Kārtējais sviests.

p.s.

I-biļetes lai atstāj inosranciem. Man nepatīk pa i-netu iegādāties biļetes un pie tam nav man ne mazākās vēlēšanās speciāli šiem mērķiem iegādāties printeri, lai izdrukātu biļeti.

16.04.17 Atbildēt | Ziņot 1
Cukurs75

Spiningojot atļauts izmantot vienu metāla mānekli ar vienu āķi vai vobleri ar ne

vairāk kā diviem āķiem.

Tātad tādi mānekļi ka OSP-Asura,Varuna;ZIPBAITS Orbit 110,LuckyJohn Makora,Rpala MaxRap vai vēl citi 110mm mānekļi tiek vnk dēļ krēslā pirdēju stulbuma aizliegti. Apsveicu,tiešām "gudri"!

16.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
micuks

Tā ir kad taisa copy/paste no jau esošiem nolikumiem.

16.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager