Forums - CopesLietas.lv: Baļotes kauss 2021 - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
+9°C
2 m/s ZR
768 mm
92%
+20°C
07:1819:11
 
 
 • 2 Pages +
 • 1
 • 2
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Baļotes kauss 2021

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 15:57

Baļotes kauss 2021


1. Sacensību mērķis
1.1. Karpu makšķerēšanas sporta un filozofijas “ķer un atlaid” popularizēšana.
1.2. Noskaidrot azartiskākos karpu makšķerēšanas sportistus.

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek 2021.gadā no 9. līdz 12.septembrim.
2.2. Pulcēšanās pie Baļotes ezera tiesnešu namiņa.
2.3. Ierašanās sacensību pirmajā dienā ne vēlāk kā līdz 7.30. Svinīgā atklāšana 8.00, Sacensību sākums 11.00. Sacensību ilgums 72 stundas. Makšķerēšana notiek no krasta.
2.4. Sacensības organizē Jēkabpils novada dome. Atbildīgās persona: Ilmārs Luksts (t. 25671222, ilmarsluksts@inbox.lv) un Normunds Naglis (t. 29118744, e-pasts: normunds@n2serviss.lv)
2.5. Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu" (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 vai 3 sportisti.
3.2. Reģistrācija dalībai čempionātā notiek sūtot pieteikumu uz 2.4. punktā norādītajiem e-pastiem līdz 1.septembrim.
3.3. Dalības maksa 200 EUR no komandas. Dalības maksa jāsamaksā sacensību dienā reģistrējot komandu.

4. Vispārīgie noteikumi sacensību vietā.
4.1. Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās un iepriekš par to nevienojoties ar sacensību galveno tiesnesi, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā).
4.2. Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki.
4.3. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā negaidīti ir sācies negaiss, vai citas dabas stihijas, sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss (dabas stihijas) ir sākušās sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā.
4.4. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.
4.5. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību organizatoru atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz atkritumu tvertnēm. Ja dalībnieki pēc sacensību beigām atstāj sektorā atkritumus, tas var būt par iemeslu diskvalifikācijai no visām sacensībām, ko rīko LMSF līdz tekošā gada beigām.

5. Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori.
5.1. Sacensībās dalībnieku izvietošanās sacensībām notiek stacionāri izveidotos un iezīmētos krasta sektoros. Par sektoru sagatavošanu un atbilstību sacensību noteikumiem atbild sacensību organizators.
5.2. Makšķerēšana notiek sektoros, kuru izmēri ir 20x15m, nosakot starpsektorus ne šaurākus par 15m. Sacensību sektoru izmēri un starpsektoru izmēri var tikt mainīti iepriekš par to brīdinot dalībniekus.
5.3. Maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums ūdenī netiek ierobežots;
5.4. Makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī;
5.5. Vietās, kur ir iespēja makšķerēšanas koridoru krustošanās, pieļauta ierobežojošo boju uzstādīšana.

6. Sacensību noteikumi.
6.1. Izlozi organizē sacensību organizatori, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem;
6.2. Izloze notiek 2 posmos. Pirmajā posmā tiek izlozēts kārtas numurs, otrajā sektors;
6.3. Ieskaitītas tiek visu sugu Karpas, kā arī Amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez izteiktām dalībnieku nodarītu bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis svarā sākot no 1.5 kg. Sacensību organizātori var noteikt citu zivs ieskaites svaru, bet tas nevar būt mazāks par 1.5 kg, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
6.4. Pēc izlozes - dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
6.5. Katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto sektoru robežās, ja tas nav iespējams, tad dalībnieki var novietoties ārpus sektoru robežēm to saskaņojot ar tiesnešiem. Rezerves inventārs (makšķeres) drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērstas ūdens virzienā. Pārējos gadījumos – atbilstoši sacensību galvenā tiesneša norādēm;
6.6. Līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt ne vairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) koridora robežu vai mešanas virziena atzīmēšanai;
6.7. Zivju iebarošana atļauta tikai pēc sacensību sākuma.
6.8. Katrai komandai atļauts izmantot (vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 4.00 m, katrai makšķerei drīkst būt tikai viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (“mata”) sistēmu. Montāžas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar atsvaru vai svinu ne vieglāku par 40g. Izmantot pītu auklu kā pamata auklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” (“šoka līderi”), pieļaujamais garums līdz 10m;
6.9. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir grunts makšķerēšana, makšķeru spicēm ir jābūt redzamām virs ūdens aizliegts tās iegremdēt ūdenī. Pēc tiesnešu pieprasījuma ir makšķerkāti jāpaceļ, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu;
6.10. Sacensībās ir atļauta “Zig-Rig” sistēmu izmantošana;
6.11. Atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošajiem dalībniekiem;
6.12. Šķīstošo PVA materiāla maisiņu un “stringer” (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
6.13. Iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai).
6.14. Zivju iebarošanai ar spombu vai raķeti var notikt tikai diennakts gaišajā laikā no plkst.8.00 līdz 19.00. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, lai saskaroties ar ūdens virsmu bumba izjuktu;
6.15. Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām -koridora, kuru veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums ūdenī;
6.16. Dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
6.17. Katrai komandai jābūt vismaz 15 (piecpadsmit) zivju uzglabāšanas maisiem un zivju paklājam (gultiņai);
6.18. Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
6.19. Katram dalībniekam ir jābūt pieejamai aptieciņai zivs lūpas dezinfekcijai. Pēc zivs atbrīvošanas no āķa zivs lūpa ir jāapstrādā ar speciālu dezinfekcijas līdzekli.
6.20. Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās;
6.21. Zivju izvadīšanas laikā brišana ūdenī ir atļauta.
6.22. Zivju iebarošana ir atļauta tikai no krasta, brišana ūdenī nav atļauta.
6.23. Dalībnieki krasta sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam;
6.24. Sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj bez sportistiem, tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķeres nekavējoties jāizņem no ūdens;
6.25. Zivju svēršana:
a) svēršana notiek katru dienu laikā no 07:00 līdz 21:00;
b) svēršana ir veicama tikai ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā dalībnieks. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Visi svēršanas dalībnieki apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu.
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;
g) Komandai, kura tiesnešiem svēršanai nodod zivi ar svaru līdz 1399 gramiem, tiek piemērots brīdinājums (dzeltenā kartīte). Pēc atkārtota pārkāpuma fiksēšanas, komandai tiek piemērota sarkanā kartiņa un komanda tiek diskvalificēta no sacensībām.

7. Vispārējie aizliegumi un ierobežojumi
7.1. Aizliegts makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
7.2. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
7.3. Aizliegts izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
7.4. Aizliegta mērķtiecīgu zivju aizciršanu;
7.5. Aizliegts ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
7.6. Aizliegts pamest sacensību vietu bez tiesneša atļaujas;
7.7. Aizliegts pārmērīgā alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
7.8. Aizliegts saņemt vai nodot zivis citām personām;
7.9. Aizliegts patvaļīgi pārvietot mietiņu ar sektora numuru;
7.10. Aizliegts izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
7.11. Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts tiek anulēts.

8. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
8.1. Sacensības notiek komandu vērtējumā.
8.2. Komandu iegūtās vietas tiek noteiktas pēc noķertā loma kopējā svara. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš noķēris lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota komandai, kurai ir lielākais vidējais loma svars. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst komanda ar lielāku noķerto zivs svaru.
8.3. Naudas balvās sacensību organizatori novirza 50% no dalības maksas.
8.4. Naudas balvas tiek sadalītas sekojošās proporcijas (ar nosacījumu, ja pieteikušās 10.komands):
1.vieta – 500 eur
2.vieta – 300 eur
3.vieta – 200 eur
8.5. Ja sacensībām pieteiksies vairāk kā 15 komandas, naudas balvas tiks palielinātas proporcionāli dalības iemaksām.

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 15:58

Lūgums, piesakot komandu, norādīt arī vai ir interese par ēdināšanu. Un ja ir, cik būs ēdāji.

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   janis1997 

 • Ziņojumi: 44
 • Reģistrējies: 04.jūlijs 2014

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 16:00

L.V. Carp Gang piesakās uz sacensībām

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   janis1997 

 • Ziņojumi: 44
 • Reģistrējies: 04.jūlijs 2014

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 16:01

3 ēdāji

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 16:06

Sacensībām pieteikušies:

1. G+
2. L.V.Carp Gang (3 ēdāji)
3. AG Carp
4. Carp Catchers Latvia (2 ēdāji)
5. Ralfhouse Fishing Team

#6 Lietotājs šobrīd nav portālā   VELNINS 

 • Ziņojumi: 36
 • Reģistrējies: 01.jūnijs 2012

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 16:17

AG Carp piesaka savu dalibu.edinasanu nevajadzes.

#7 Lietotājs šobrīd nav portālā   juriskarps 

 • Ziņojumi: 58
 • Reģistrējies: 24.septembris 2011

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 16:37

Carp Catchers Latvia piedalas 2edaji.

#8 Lietotājs šobrīd nav portālā   raivis35 

 • Ziņojumi: 25
 • Reģistrējies: 01.novembris 2017

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 20:02

MMK Zaube2 edaji 2

#9 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 21:18

Sacensībām pieteikušies:

1. G+
2. L.V.Carp Gang (3 ēdāji)
3. AG Carp
4. Carp Catchers Latvia (2 ēdāji)
5. Ralfhouse Fishing Team
6. MMK Zaube 2 (2 ēdāji)

#10 Lietotājs šobrīd nav portālā   Kikine 

 • Ziņojumi: 35
 • Reģistrējies: 31.decembris 2011

Publicēts: 11.jūlijs 2021 - 15:39

Barons Baits 2 piesakās

#11 Lietotājs šobrīd nav portālā   Baltais62 

 • Ziņojumi: 35
 • Reģistrējies: 24.maijs 2009

Publicēts: 12.jūlijs 2021 - 07:06

MMK Zaube piesakās 1 ēdājs

#12 Lietotājs šobrīd nav portālā   aidza84 

 • Ziņojumi: 28
 • Reģistrējies: 27.jūlijs 2017

Publicēts: 12.jūlijs 2021 - 09:34

MMK Vecbebri piesakās.

#13 Lietotājs šobrīd nav portālā   Popovs 

 • Ziņojumi: 12
 • Reģistrējies: 17.maijs 2015

Publicēts: 12.jūlijs 2021 - 09:46

Bite Fishing Team piesaka dalību. 3 ēdāji.

#14 Lietotājs šobrīd nav portālā   Upeszens2 

 • Ziņojumi: 30
 • Reģistrējies: 22.septembris 2010

Publicēts: 12.jūlijs 2021 - 10:56

Komanda (nosaukums top) piesaka dalību, 3 ēdāji.

#15 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 12.jūlijs 2021 - 11:16

Sacensībām pieteikušies:

1. G+
2. L.V.Carp Gang (3 ēdāji)
3. AG Carp
4. Carp Catchers Latvia (2 ēdāji)
5. Ralfhouse Fishing Team
6. MMK Zaube 2 (2 ēdāji)
7. Barons Baits 2
8. MMK Zaube (1 ēdājs)
9. MMK Vecbebri
10.Bite Fishing Team (3 ēdāji)
11.Komanda (nosaukums top) (3 ēdāji)

#16 Lietotājs šobrīd nav portālā   sandx__ 

 • Ziņojumi: 33
 • Reģistrējies: 22.jūlijs 2009

Publicēts: 13.jūlijs 2021 - 12:10

Komanda ? (nosaukums top) piesaka dalību, 3 ēdāji.

#17 Lietotājs šobrīd nav portālā   delins 

 • Ziņojumi: 155
 • Reģistrējies: 08.janvāris 2008

Publicēts: 13.jūlijs 2021 - 18:41

SAKRET komanda piesaka dalību, 2 ēdāji

#18 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 14.jūlijs 2021 - 16:38

Sacensībām pieteikušies:

1. G+
2. L.V.Carp Gang (3 ēdāji)
3. AG Carp
4. Carp Catchers Latvia (2 ēdāji)
5. Ralfhouse Fishing Team
6. MMK Zaube 2 (2 ēdāji)
7. Barons Baits 2
8. MMK Zaube (1 ēdājs)
9. MMK Vecbebri
10.Bite Fishing Team (3 ēdāji)
11.Komanda (nosaukums top) (3 ēdāji)
12.Komanda ? (nosaukums top) (3 ēdāji)
13. Sakret (2 ēdāji)
14.Fox Team Latvia
15.Mirror Carp Team
16.Zcarp (2 ēdāji)
17.ED&MAX TEAM (2 ēdāji)
18.Varakļānu Carp Team
19.Hook Trap
20.Sandijs (nosaukums top)
21.Fisher Team (2 ēdāji)
22.Barons Baits
23.Massive Baits Latvia ( 2 ēdāji)
24.BoilieLab
25.Hell Carp (Eesti) (2 edāji)
26.XI Carp (2 ēdāji)

#19 Lietotājs šobrīd nav portālā   norman 

 • Ziņojumi: 68
 • Reģistrējies: 25.jūnijs 2008

Publicēts: 14.jūlijs 2021 - 21:08

Massive Baits Latvia ( 2 ēdāji)

#20 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 15.jūlijs 2021 - 20:13

Ja uz mačiem ieradīsies visas komandas, kas pieteikušās,
balvu fonds tiek noteikts sekojošs:

1.vieta 1000 euro
2.vieta 700 euro
3.vieta 500 euro
4.vieta 200 euro
5.vieta 200 euro
BigFish 300 euro

 • 2 Pages +
 • 1
 • 2
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Nesen izveidotās tēmas