Forums - CopesLietas.lv: Latvijas Klubu kauss 2021 - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
+9°C
2 m/s ZR
768 mm
92%
+20°C
06:1818:10
 
 
1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Latvijas Klubu kauss 2021

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 10.jūlijs 2021 - 19:29

Latvijas Klubu kauss 2021


1. Sacensību mērķis
1.1. Karpu makšķerēšanas sporta un filozofijas “ķer un atlaid” popularizēšana.
1.2. Noskaidrot labākos Latvijas karpu makšķerēšanas sportistus.

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek no 23.septembra līdz 26.septembrim
2.2. Pulcēšanās pie Baļotes ezera tiesnešu namiņa.
2.3. Ierašanās sacensību pirmajā dienā ne vēlāk kā līdz 7.30. Svinīgā atklāšana 8.00, Sacensību sākums 11.00. Sacensību ilgums 72 stundas. Makšķerēšana notiek no krasta.
2.4. Sacensības organizē LMSF. Atbildīgās personas: Edmunds Skalbergs (t. 29254025, edmundsskalbergs@inbox.lv) un Normunds Naglis (t. 29118744, e-pasts: normunds@n2serviss.lv)
2.5. Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu" (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās Latvijas makšķerēšanas klubi, kuru sastāvā ir 3 komandas.
3.2. Reģistrācija dalībai čempionātā notiek sūtot pieteikumu uz 2.4. punktā norādītajiem e-pastiem līdz 1.septembrim. Pieteikumā jānorāda dalībnieku sastāvs, komandas nosaukums (ja tāds ir izveidots bet nav obligāti), biedrību vai klubu kuru dalībnieki pārstāv LMSF (juridisko personu), komandas pārstāvja (kapteiņa) tālruņa numuru, e-pasta adresi.
3.3. Dalības maksa par 2021.gada LV klubu kausu ir 300 EUR no kluba. Dalības maksa jāiemaksā līdz 1.septembrim, veikalā “Copes Nams” Miera ielā 82 K-1-24 p Rīgā pie Edvīna, vai personīgi sacensību organizētājiem.
3.4. Reģistrēti tiek tikai tie klubi, kura ir nomaksājusi dalības maksu līdz norādītajam datumam punktā 3.2.


4. Vispārīgie noteikumi sacensību vietā.
4.1. Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās un iepriekš par to nevienojoties ar sacensību galveno tiesnesi, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā).
4.2. Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki.
4.3. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā negaidīti ir sācies negaiss, vai citas dabas stihijas, sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss (dabas stihijas) ir sākušās sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā.
4.4. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.
4.5. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību organizatoru atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz atkritumu tvertnēm. Ja dalībnieki pēc sacensību beigām atstāj sektorā atkritumus, tas var būt par iemeslu diskvalifikācijai no visām sacensībām, ko rīko LMSF līdz tekošā gada beigām.

5. Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori.
5.1. Sacensībās dalībnieku izvietošanās sacensībām notiek stacionāri izveidotos un iezīmētos krasta sektoros. Par sektoru sagatavošanu un atbilstību sacensību noteikumiem atbild sacensību organizators.
5.2. Makšķerēšana notiek sektoros, kuru izmēri ir 20x15m, nosakot starp sektorus ne šaurākus par 15m. Sacensību sektoru izmēri un starpsektoru izmēri var tikt mainīti iepriekš par to brīdinot dalībniekus.
5.3. Maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums ūdenī netiek ierobežots;
5.4. Makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī;
5.5. Vietās, kur ir iespēja makšķerēšanas koridoru krustošanās, pieļauta ierobežojošo boju uzstādīšana.

6. Sacensību noteikumi.
6.1. Baļotes ezers tiek sadalīts 3 zonās, katrā zonā ir pa vienai kluba komandai.
6.2. Katras zonas komandas sastāvā drīkst būt 2 dalībnieki.
6.3. Klubiem ir tiesības pieteikt divus rezervistus, kuri var vienu reizi nomainīt kādu no sportistiem. Par maiņu savlaicīgi tiek brīdināts sacensību galvenais tiesnesis. Rezervistiem sacensību laikā atrasties sektoros ir aizliegts.
6.4. Izlozi organizē sacensību organizatori, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem;
6.5. Izloze notiek 2 posmos. Pirmajā posmā tiek izlozēts kārtas numurs, otrajā sektors;
6.6. Sacensību sektori tiek sadalīti 3 zonās – A, B, C. Zonas sektoros tiks iekļautas pēc ģeogrāfiskā izvietojuma – piemēram, A zonā sektori no 1. līdz 25.numuram. Otrajā izlozes posmā kluba pārstāvis izlozē sektorus.
6.7. Ieskaitītas tiek visu sugu Karpas, kā arī Amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez izteiktām dalībnieku nodarītu bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis svarā sākot no 1.5 kg. Sacensību organizātori var noteikt citu zivs ieskaites svaru, bet tas nevar būt mazāks par 1.5 kg, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
6.8. Pēc izlozes - dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
6.9. Katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto sektoru robežās, ja tas nav iespējams, tad dalībnieki var novietoties ārpus sektoru robežēm to saskaņojot ar tiesnešiem. Rezerves inventārs (makšķeres) drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērstas ūdens virzienā. Pārējos gadījumos – atbilstoši sacensību galvenā tiesneša norādēm;
6.10. Līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt ne vairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) koridora robežu vai mešanas virziena atzīmēšanai;
6.11. Zivju iebarošana atļauta tikai pēc sacensību sākuma.
6.12. Katrai komandai atļauts izmantot (vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 4.00 m, katrai makšķerei drīkst būt tikai viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (“mata”) sistēmu. Montāžas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar atsvaru vai svinu ne vieglāku par 40g. Izmantot pītu auklu kā pamata auklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” (“šoka līderi”), pieļaujamais garums līdz 10m;
6.13. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir grunts makšķerēšana, makšķeru spicēm ir jābūt redzamām virs ūdens aizliegts tās iegremdēt ūdenī. Pēc tiesnešu pieprasījuma ir makšķerkāti jāpaceļ, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu;
6.14. Sacensībās ir atļauta “Zig-Rig” sistēmu izmantošana;
6.15. Atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošo dalībnieku darbībai;
6.16. Šķīstošo PVA materiāla maisiņu un “stringer” (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
6.17. Iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai).
6.18. Zivju iebarošanai ar spombu vai raķeti var notikt tikai diennakts gaišajā laikā no plkst.8.00 līdz 20.00. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, lai saskaroties ar ūdens virsmu bumba izjuktu;
6.19. Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām -koridora, kuru veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums ūdenī;
6.20. Dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
6.21. Katrai komandai jābūt vismaz 15 (piecpadsmit) zivju uzglabāšanas maisiem un zivju paklājam (gultiņai);
6.22. Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
6.23. Katram dalībniekam ir jābūt pieejamai aptieciņai zivs lūpas dezinfekcijai. Pēc zivs atbrīvošanas no āķa zivs lūpa ir jāapstrādā ar speciālu dezinfekcijas līdzekli.
6.24. Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās;
6.25. Dalībnieki krasta sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam;
6.26. Sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj bez sportistiem, tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķeres nekavējoties jāizņem no ūdens;
6.27. Komandas tiks nodrošinātas ar divām dalībnieku vestēm. Vestēm sportistiem ir obligāti jābūt uzvilktām visu sacensību garumā. Iemest makšķeres, izvadīt zivi, iet pēc zivs ar uztveramo tīkliņu un iebarot var tikai tie komandas dalībnieki, kuriem ir uzvilktas sacensību vestes. Vajadzības gadījumā sportists vesti var nodot trešajam komandas loceklim – palīgam.
6.28. Sacensību laikā sektorā drīkst atrasties tikai attiecīgās komandas locekļi, citām personām ieiet sektorā ir aizliegts, tai skaitā kaimiņu sektora komandas pārstāvim.
6.29. Sacensību laikā sektoros drīkst ieiet sekojošas personas – sacensību tiesneši, LMSF pārstāvis, LV izlases treneris, ēdināšanas uzņēmuma pārstāvis, kas piegādā sportistiem ēdienu. Ar komandas dalībnieku atļauju, sektorā drīkst ieiet oficiālais LV čempionāta operators, kurš gatavo video materiālu par sacensību gaitu.
6.30. Ja komandai tiek piegādātas kādas papildus nepieciešamās lietas – boilas, auklas, vai kas cits, tas notiek sazinoties ar sacensību tiesnešiem un tiesnešiem klātesot. Viesim ieiet sektorā ir aizliegts. Viesiem atrasties sektoru tuvumā no 21.00 līdz 7.00 ir aizliegts.
6.31. Zivju svēršana:
a) svēršana notiek katru dienu laikā no 07:00 līdz 21:00;
b) svēršana ir veicama tikai ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā dalībnieks. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Visi svēršanas dalībnieki apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu.
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;
g) Komandai, kura tiesnešiem svēršanai nodod zivi ar svaru līdz 1399 gramiem, tiek piemērots brīdinājums (dzeltenā kartīte). Pēc atkārtota pārkāpuma fiksēšanas, komandai tiek piemērota sarkanā kartiņa un komanda tiek diskvalificēta no sacensībām.

7. Vispārējie aizliegumi un ierobežojumi
7.1. Aizliegts makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
7.2. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
7.3. Aizliegts izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
7.4. Aizliegta mērķtiecīgu zivju aizciršanu;
7.5. Aizliegts ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
7.6. Aizliegts pamest sacensību vietu bez tiesneša atļaujas;
7.7. Aizliegts pārmērīgā alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
7.8. Aizliegts saņemt vai nodot zivis citām personām;
7.9. Aizliegts patvaļīgi pārvietot mietiņu ar sektora numuru;
7.10. Aizliegts izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
7.11. Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts tiek anulēts.
7.12. Jebkurus jebkurus pārkāpumus fiksē sacensību tiesneši un dalībnieki saņem brīdinājumu . Brīdinājumi nekavējoties tiek fiksēti sacensību protokolos, kuros tiek norādīts brīdinājuma laiks, brīdinājuma devējs un saņēmējs, brīdinājuma iemesls. Ja pārkāpums ir nopietns, tad šo pārkāpumu izskata žūrija, kura lemj par dzeltenās kartes piešķiršanu. Dzeltenās kartītes var arī tikt piešķirtas par punktu 6.1. līdz 6.9. neievērošanu. Atkārtota minēto punktu neievērošana, seko dalībniek diskvalifikācija - sarkanā kartīte. Par tiesnešu norādījumu neizpildi – dzeltenā karte, par atkārtotu norādījumu neizpildi - sarkanā karte un dalībnieka diskvalifikācija. Galīgo lēmumu par sodu piemērošanu pieņem žūrija. Dalībniekiem, kuri ir izslēgti no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaisti sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.
7.13. Saņemtie brīdinājumi (dzeltenā kartiņa) ir spēkā uz visu čempionāta laiku.

8. Žūrija
8.1. Žūrija katrā sacensību posmā tiek noteikta 5 cilvēku sastāvā no sacensībās startējošām komandām protestu izskatīšanai. Žūrijas pārstāvjus nosaka ar izlozes palīdzību.
8.2. Žūrija izskata tikai rakstiski iesniegtos protestus un tiesnešu fiksētos pārkāpumus, Attiecīgi izlemjot par dzeltenās kartes piešķiršanu vai nepiešķiršanu komandai.
8.3. Žūrijai nav tiesību mainīt sacensību nolikumu.
8.4. Galīgo lēmumu žūrija pieņem ar balsu vairākumu.
8.5. Žūrija apstiprina sacensību noslēguma protokolu.
8.6. Protestus komandām jāiesniedz galvenajam tiesnesim kopā ar drošības naudu EUR 30.00 apmērā. Naudas summa tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoru rīcībā. Protestu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacensību beigu signāla.

9. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
9.1. Klubu kausa sacensības notiek komandu vērtējumā.
9.2. Komandu iegūtās vietas sektorā tiek aprēķinātas pēc iegūtā loma svara.
9.3. Sektorā iegūtā vieta dod attiecīgo punktu skaitu kopvērtējumam. 1.vieta sektorā 1 punkts, otrā vieta sektorā 2 punkti, 3.vieta sektorā trīs punkti un tā tālāk.
9.4. Sacensību uzvarējušais klubs tiek noteikts summējot kopā visu triju sektoru punktus. Attiecīgi, sacensību uzvarētājs ir tas klubs, kurš ir ar vismazāko punktu summu. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar LMSF medaļām.
9.5. Ja šī punktu summa vairākām komandām ir vienāda, priekšroka tiek dota tam klubam, kuram ir lielākais noķerto zivju kopsvars. Ja sakrīt arī šis rādītājs, tad priekšroka tiek dota klubam, kuram ir noķērusi lielāko zivi.
9.6. Latvijas klubu čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti ar LMSF medaļām, kausiem un organizatoru balvām.

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 17.jūlijs 2021 - 07:38

Es gan teiktu, ka ir jāpiedomā un jāpiestrādā pie esošo sacensību kvalitātes, nevis jācep jaunas!

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   BAigars 

 • Ziņojumi: 44
 • Reģistrējies: 15.augusts 2018

Publicēts: 25.jūlijs 2021 - 19:26

Tieši tā. Uz visām 5 sacensībām 90% brauc vieni un tie paši dalībnieki. Un vēl maijs ir brīvs bez mačiem. Kāpēc Latvijas čempionātu nevarētu rīkot no maija līdz septembrim 5-6 posmos? Tad to tiešām varētu saukt par sportu, nevis laimes spēli. Rezultāti būtu daudz objektīvāki, noskaidrotis patiesi labākie, mači daudz interesantāki, un būtu jau saucams tas pasākums par sportu.

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   edmunds21 

 • Ziņojumi: 52
 • Reģistrējies: 12.marts 2011

Publicēts: 27.jūlijs 2021 - 16:21

Protams ka varam pēc sezonas visu izrunāt klātienē un tā būs jādara,kā jau teicu ja klubu sacensībām vēl neesam gatavi tad viņi vienkārši nenotiek domāsim kā uzlabot esošo čempja kvalitāti

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   raivis35 

 • Ziņojumi: 25
 • Reģistrējies: 01.novembris 2017

Publicēts: 30.jūlijs 2021 - 08:00

Isti nesaprotu cepienu,ja vēlas piedalās ja ne tad ne..Manuprāt kā formāts sacensībām ir ok jautājums vienīgi cik komandas šādam formātam var savākties

#6 Lietotājs šobrīd nav portālā   BAigars 

 • Ziņojumi: 44
 • Reģistrējies: 15.augusts 2018

Publicēts: 01.augusts 2021 - 23:28

Es tiešām ļoti ceru, ka šāds cilvēks netiks pielaists Latvijas augstākā līmeņa sacensībām.
Ka tik pakasīties, ka tik kādu bezsakarā nolamāt. Kam šitādu gaisa bojātāju vajag..

#7 Lietotājs šobrīd nav portālā   Normunds__ 

 • Ziņojumi: 358
 • Reģistrējies: 07.jūnijs 2010

Publicēts: 02.augusts 2021 - 18:18

Artūr, visas šīs Tevis interesējošās lietas risinam vai nu sapulcē, vai privāti ar mani vai Edmundu. Šeit nekādas sarunas netiks vestas.
Ja turpināsiet šeit gānīties, tiksiet no CL foruma izolēti. Nav tautai publiski jāsludina kādas mūsu negācijas. Vajadzētu vienreiz iemācīties civilizēti risināt jautājumus.

#8 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 02.augusts 2021 - 19:33

View PostNormunds__, 02.augusts 2021 - 18:18, rakstīja:

Artūr, visas šīs Tevis interesējošās lietas risinam vai nu sapulcē, vai privāti ar mani vai Edmundu. Šeit nekādas sarunas netiks vestas.
Ja turpināsiet šeit gānīties, tiksiet no CL foruma izolēti. Nav tautai publiski jāsludina kādas mūsu negācijas. Vajadzētu vienreiz iemācīties civilizēti risināt jautājumus.

Sveicieni vārda dienā!
Daudzi no šiem jautājumiem tika pieminēti iepriekšējo gadu sapulcēs, bet atstāti bez ievērības. Līdz ar to, īsti neredzu jēgu kavēt darbu vai ķengāt brīvdienu, tērēt resursus, lai piedalītos sapulcē. Diemžēl tā ir un tā domā daudzi, tikai atšķirība, ka pasaku to skaļi!
Cieņā, Artūrs!

#9 Lietotājs šobrīd nav portālā   edmunds21 

 • Ziņojumi: 52
 • Reģistrējies: 12.marts 2011

Publicēts: 02.augusts 2021 - 19:35

Es pievienojos Normunda teiktajam ka jautājumus var risināt civilizētāk jo tu pats piedalījies Lč un tad tev pilnīgi viss apmierināja jo šis nolikums ar mazām izmaiņām jau ir 4gadus un tikai tagad tu sāc te kritizēt.Atceries sačus ko rikoji Tauregā ....un neviens tevi pa forumiem nekritizēja.Tas ir ļoti labi ka saskati kļūdas ko vajadzētu izlabot ,tāpēc sagatavo plānu ar saviem ieteikumiem un sezonas beigās varam to izskatīt tāpat ja atbalstīs tavu kanditatūru uz galvenā tiesneša amatu ..lūdzu nav problēmu.Visu var risināt savstarpēji runājot.

#10 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 02.augusts 2021 - 20:25

View Postedmunds21, 02.augusts 2021 - 19:35, rakstīja:

Es pievienojos Normunda teiktajam ka jautājumus var risināt civilizētāk jo tu pats piedalījies Lč un tad tev pilnīgi viss apmierināja jo šis nolikums ar mazām izmaiņām jau ir 4gadus un tikai tagad tu sāc te kritizēt.Atceries sačus ko rikoji Tauregā ....un neviens tevi pa forumiem nekritizēja.Tas ir ļoti labi ka saskati kļūdas ko vajadzētu izlabot ,tāpēc sagatavo plānu ar saviem ieteikumiem un sezonas beigās varam to izskatīt tāpat ja atbalstīs tavu kanditatūru uz galvenā tiesneša amatu ..lūdzu nav problēmu.Visu var risināt savstarpēji runājot.

Edmund, runājot par Taurage, ja pareizi atminies, tad tieši tas bija strīdīgais jautājums, kurš tika izvirzīts balsošanai, vairums nobalsoja par to, ko nobalsoja! Pārkāpāt noteikumu - saņēmāt sodu! Pamats kritikai?
Kā reiz, es arī biju tas, kurš ierosināja izmaiņas atsevišķos punktos un tas nebūt nenozīmē apmierinātību.
Ar runāšanu izkatās, ka neko nevar atrisināt, vai nu scenogrāfa pakalpojumi nepieciešami, vai viss rakstiskā formā ar rezolūciju, lai pēc tam nebūtu:"... es tā neteicu, es tā nedomāju, tā nebija..."!
Lielos vilcienos, destruktīvs dialogs!

1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Nesen izveidotās tēmas