Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
Alūksnes Pašvaldība | 1.februāris 2017, 19:35 | 5 komentāri | 4589 skatījumi

Jauns nolikums licencētai makšķerēšanai Alūksnes ezerā

©shutterstock

2017.gada 2. februārī stājas spēkā jaunais Nolikums licencētai makšķerēšanai Alūksnes ezerā

N O L I K U M S.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Alūksnes ezers atrodas Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un 1.pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

2. Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai

3. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi), pamatojoties uz Latvijas Zivju resursu aģentūras 2007. gadā izstrādātajiem un 2007.gada 3.decembrī Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātajiem „Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”.

4. Licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā organizē Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”, kas izveidota Alūksnes ezera apsaimniekošanai (turpmāk tekstā p/a „ALJA”). P/a „ALJA” adrese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, reģistrācijas kods 90010446069, kontakttālruņi: +371 26141741, +371 26389199 un +371 26472570.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Makšķerēšana Alūksnes ezerā notiek saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, ievērojot šādas atkāpes un papildus prasības:

5.1. vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas un 3 zandartus, izņemot jebkuru veidu bezmaksas licenču īpašniekus, kuriem lomā atļautajā periodā diennaktī atļauts uzglabāt un paturēt vienu līdaku (izņemot maija mēnesī, makšķerējot no peldošiem transporta līdzekļiem, kad šo licenču īpašniekiem līdakas uzglabāt un paturēt nav atļauts) un vienu zandartu, kā arī vienu sīgu un vienu zuti. Vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt 2 varavīksnes foreles tikai tad, ja viņš ir vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai īpašnieks;

5.2. aizliegta velcēšana no 1.maija līdz 30.jūnijam, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas;

5.3. aizliegta makšķerēšana 100 m rādiusā Alūksnes ezerā Alūksnes upes iztekas rajonā, kā arī Alūksnes upē līdz aizsprostam (hidrotehniskajai būvei);

5.4. aizliegts makšķerēt no Garās salas krasta putnu ligzdošanas laikā periodā no 1.maija līdz 30.jūnijam ieskaitot;

5.5. aizliegts makšķerēšanai par ēsmu izmantot dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 1.maija līdz 30.jūnijam;

5.6. aizliegts makšķerēt, iebrienot Alūksnes ezerā, no 1.maija līdz 31.maijam;

5.7. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);

5.8. diennakts tumšajā laikā visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu.

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

6. Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā atļauta tikai iegādājoties vai saņemot kādu no šādām makšķerēšanas licencēm:

6.1. vienas dienas licenci (izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) – cena 3,00 EUR;

6.2. vienas dienas licenci līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam – cena 5,00 EUR;

6.3. maija mēneša septiņu dienu licenci līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam – cena 25,00 EUR;

6.4. mēneša licenci (izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem) – cena 10,00 EUR;

6.5. vasaras sezonas licenci (no 1.maija līdz 31.augustam) (izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem) – cena 20,00 EUR;

6.6. rudens sezonas licenci (no 1.septembra līdz 31.decembrim) – 20,00 EUR;

6.7. ziemas sezonas licenci (no 1.janvāra līdz 30.aprīlim) – 15,00 EUR;

6.8. gada bezmaksas licenci (no 1.janvāra līdz 31.decembrim, izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem);

6.9. gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta (no 1.janvāra līdz 31.decembrim);

6.10. vienas dienas licenci varavīksnes foreļu makšķerēšanai (lomā atļauts paturēt divas varavīksnes foreles) – cena 5,00 EUR.

7. Vienam makšķerniekam vienlaicīgi atļauts izmantot viena veida makšķerēšanas licenci (izņemot vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai īpašniekus).

8. Vienas dienas licenču, vienas dienas licenču varavīksnes foreļu un vienas dienas licenču līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.

9. Maija mēnesī, makšķerējot no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem, paturēt lomā līdaku (-as) ir tiesības tikai personai, kurai makšķerēšanas laikā ir klāt derīga maija mēneša vienas dienas vai maija mēneša septiņu dienu licence līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem. Pārējo sugu zivis šo licenču īpašniekiem atļauts lomā uzglabāt un paturēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem un šo nolikumu.

10. Vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai īpašnieki tiesīgi lomā uzglabāt un paturēt tikai divas varavīksnes foreles. Pārējo sugu zivis šo licenču īpašniekiem lomā paturēt un uzglabāt nav atļauts.

IV. Makšķerēšanas bezmaksas licenču piemērošana

11. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta, ir tiesīga saņemt jebkura persona.

12. Gada bezmaksas licenci ir tiesīgi saņemt:

12.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;

12.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem;

12.3. personas ar invaliditāti;

12.4. politiski represētās personas un maznodrošinātās personas;

12.5. Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;

12.6. personas, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu Alūksnes ezera krasta zonas sakopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas sniegšanā, kas palīdzējusi novērst būtiskus draudus videi, u.c., kuras veicot šo ieguldījumu ir darbojušās bez atlīdzības, un kurām to ar lēmumu piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” konsultatīvā padome.

13. Šī Nolikuma 12.punktā minētām personām, makšķerējot Alūksnes ezerā, jābūt līdzi dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

14. Licencē tiek uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja (turpmāk – organizētājs) nosaukums, licences veids, makšķerēšanas vieta, kārtas numurs, cena, licences derīguma termiņš, izsniegšanas datums, zīmogs, licences saņēmēja personas dati un paraksts.

15. Licences īpašnieka personas datus un makšķerēšanas laiku vai termiņus licencē ieraksta tās izsniedzējs (licence bez tajā ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez makšķerēšanas laika (termiņa) norādes uzskatāma par nederīgu).

16. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:

16.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autentificējoties ar internetbankas paroli vai elektronisko parakstu);

16.2. e-pasta adrese;

16.3. licences derīguma datums;

16.4. licences veids;

16.5. licences cena;

16.6. ūdenstilpes nosaukums.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācija

17. Licences var iegādāties:

17.1. p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 9.00 – 13.30 un 14.30 – 17.00, tālr. +371 26141741, +371 26389199 un +371 26472570.

17.2. interneta vietnes www.epakalpojumi.lv, sadaļā “e-Loms”.

17.3. DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, diennakts, tālr. +371 64381110.

18. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos.

19. Gada bezmaksas licences, kuras uzskaitītas šī nolikuma 6.punktā, var saņemt tikai p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba laikā, tālr. +371 26141741, +371 26389199 un +371 26472570.

20. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem netiek atgriezta.
21. Vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai uzsāk realizēt pēc varavīksnes foreļu pirmreizējās ielaišanas ūdenstilpē.

VII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

22. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas p/a „ALJA” 20% reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – jāpārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

23. P/a „ALJA” rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaite

24. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras šī nolikuma 5.1.punktā minētās zivs noķeršanas (tās paturēšanai lomā), bet pārējos gadījumos – dienas beigās, obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:

24.1. visās vienas dienas licencēs – licences otrajā pusē norādītajā tabulā;

24.2. septiņu dienu, mēneša, visās sezonas un gada bezmaksas licencēs – lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam;

24.3. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm – šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”;

25. Visu vienas dienas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, bet septiņu dienu, mēneša, visas sezonas un gada bezmaksas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences kopā ar lomu uzskaites tabulām (2.pielikums), tās tieši iesniedzot licenču iegādes vietās vai arī nosūtot pa pastu uz p/a „ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi alja@aluksne.lv ievērojot šādus termiņus:

25.1. vienas dienas licenci – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas;

25.2. septiņu dienu, mēneša, sezonas un gada bezmaksas licences – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma.

26. Organizētājs licences ar lomu uzskaites pārskatu katru gadu līdz 1.februārim par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem, iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.

27. Vienas dienas licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences 25.1. punktā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.

28. Septiņu dienu, mēneša, sezonas un gada bezmaksas licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences 25.2. punktā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.

29. Personām, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības par Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, 2007.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.295 „Noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” vai šī nolikuma pārkāpšanu (izņemot šī nolikuma 25.punktā minēto pārkāpumu), izsniegtā makšķerēšanas licence tiek anulēta, licences vērtība netiek atgriezta, un šīm personām tiek liegta iespēja iegādāties jaunu makšķerēšanas licenci līdz piemērotā administratīvā soda izciešanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

30. Sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.

31. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17., 18. un 19. punktu.

32. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

33. Reģistrēt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā.

34. Nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 22. un 23.punktam.

35. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti šī nolikuma VIII. sadaļā noteiktajā kārtībā.
36. Uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

37. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, uzraudzības un zivju krājumu papildināšanas pasākumos.

38. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu.

39. Organizētāja nozīmētai atbildīgajai personai, kas ieguvusi Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai Alūksnes novada pašvaldības pilnvarotās amatpersonas statusu, piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī nolikuma 4.pielikumā paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

40. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā daļu naudas līdzekļu, kas iegūta realizējot makšķerēšanas licences, šī nolikuma 22.punktā noteiktajā apjomā un termiņos.

41. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

42. Sniegt makšķerniekiem šādus p/a „ALJA” pakalpojumus:

42.1.ūdens transportlīdzekļu reģistrācijas kontroli un kustības organizāciju, tajā skaitā laivu nomu Alūksnes ezerā;

42.2. mehānisko transportlīdzekļu kustības organizāciju uz Alūksnes ezera ledus;

42.3. Alūksnes ezera, ezera salu un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu, tai skaitā atpūtas vietu organizāciju;

42.4. sporta, ūdenssporta un atpūtas pasākumu organizāciju Alūksnes ezerā.

X. Licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanas kontrole

43. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu Alūksnes ezerā veic:

43.1. Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki;

43.2. Alūksnes novada domes pilnvarotās amatpersonas.

44. Šī nolikuma 43.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētajai makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā arī pārbaudīt makšķernieku lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus Alūksnes ezerā un tā tiešā tuvumā, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XI. Nolikuma darbības laiks

45. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

46. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, organizētāju un makšķerēšanas licenču iegādes iespējām, pašvaldība, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma, publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Alūksnes novada preses izdevumos.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS

avots

 
 
Novērtē rakstu:
  • Vērtējums ir 5 no 5
(1 balss) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[5] Komentāri | dilst | aug
 
Crazycat

Jautājums par epakalpojumos pirktajām licencēm, kā reğistrēt lomu skaidrs, bet vai šīs licences arī jāatgriež vai nav jāatgriež? Ja jātgriež, tad kā?

02.02.17 Atbildēt | Ziņot 1
kkas
kkas :

reģistrē lomu un viss. atgriešana paredzēta papīra licencēm, jo savādāk nevar ievākt info par noķertajiem lomiem.

04.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
Vits
Vits :

protams ka nevar, jo dažviet pagalmā vēl saldie disko deviņdesmitie un internets tik no šūpuļa raušas. ;)) .

04.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
krumujancis

XI. Nolikuma darbības laiks? Punkts ir bet darbības laika tad nav, ierakstīts par stāšanos spēkā, bet cik ilgu laiku - tas kaut kā piemirsies.

Un tas tieši pirms Domes priekšsēdētāja paraksta. Tādi tie priekšsēdētāji, paraksta, bet nelasa ko paraksta.

05.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
kurmisx

Mk Nr.799 vairs nenosaka, ka jābūt terminētam nolikumam. Ja tas jau gadu darbojas, tad grozi kad gribi....

06.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager