Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
Jūrmalas pilsētas dome | 2.februāris 2017, 13:50 | 9 komentāri | 8239 skatījumi

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

Stājušies spēkā jaunie licencētās makšķerēšanas noteikumi Varkaļu kanāla makšķerēšanas zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija"

Noteikumu pārskats.

4. Licencētās makšķerēšanas vieta ir Varkaļu kanāla posms Jūrmalas pilsētas teritorijā, kas savieno Babītes ezeru ar Lielupi. Licencētās makšķerēšanas vietas robežas parādītas shēmā saskaņā ar norādīto punktu savienojošo līniju aprakstu:

4.1. no punkta 1 līdz punktam 2 – no Jūrmalas pilsētas robežas gar Varkaļu galvenā kanāla krasta līniju līdz kanāla ietekai Lielupē;

4.2. no punkta 2 līdz punktam 3 – 100 metrus gar Lielupes krasta līniju virzienā pret straumi;

4.3. no punkta 3 līdz punktam 4 – 100 metrus perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai;

4.4. no punkta 4 līdz punktam 5 – līnija, kas iziet no punkta 4 virzienā pa Lielupes straumi 330 metrus līdz savienojumam ar punktu 5 (robeža dabā norādīta ar peldošām bojām);

4.5. no punkta 5 līdz punktam 6 – 100 metrus perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai līdz krustojumam ar to;

4.6. no punkta 6 līdz punktam 7 – 100 metrus gar Lielupes krasta līniju virzienā pret straumi;

4.7. no punkta 7 līdz punktam 8 – gar Varkaļu galvenā kanāla krasta līniju līdz Jūrmalas pilsētas robežai;

4.8. no punkta 8 līdz punktam 1 – savstarpēji savienoti perpendikulāri Varkaļu kanāla krasta līnijai.

5. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, izmantojot 10 metru tauvas joslu, no ledus un no airu laivas.

6. Licencētā makšķerēšanas vietā ir aizliegts vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām.

7. Nav atļauts makšķerēt no Varkaļu kanālu šķērsojošās šosejas un stāvvietas, tilta un slūžu konstrukcijām.

Makšķerēšanas rīki un veidi

8. Makšķerēšana notiek visu gadu atbilstoši MK noteikumos Nr.800 noteiktajām prasībām, nosakot šādus papildu nosacījumus:

8.1. atļauts makšķerēt ar ne vairāk kā divām makšķerēm (jebkura tipa ziemas vai vasaras makšķere ar vai bez spoles, izmantojot dabīgo vai mākslīgo ēsmu), katrai ne vairāk kā trīs āķi;

8.2. pavasara periodā (no 1.marta līdz 31.maijam) makšķerēšanā aizliegts izmantot spiningu;

8.3. licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

8.4. no kopējā makšķeru skaita aizliegts makšķerēšanai izmantot vairāk kā vienu makšķeri ar dabīgo ēsmas zivtiņu vai tās atdalītu gabaliņu;

8.5. atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus bez uzraudzības, attālinoties no makšķerēšanas rīka tālāk par 25 metriem, kā arī makšķerēšanas rīkus atstāt ūdenī bez uzraudzības;

8.6. atļauts makšķerēt no airu laivas laika posmā no 1.marta līdz 30.aprīlim, vienlaikus ievērojot MK noteikumos Nr.800 noteiktos zivju sugu ieguves aizlieguma laikus (aizlieguma laikā iegūtās attiecīgo sugu zivis atlaižamas dzīvas uzreiz pēc to noķeršanas).

Licenču veidi un maksa par licencēm

9. Makšķerēšana Varkaļu kanālā atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:

9.1. vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 2,00 EUR (2.pielikums);

9.2. pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena 4,00 EUR (3.pielikums);

9.3. vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 5,00 EUR (4.pielikums);

9.4. pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena 7,00 EUR (5.pielikums);

9.5. vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 0,70 EUR (6.pielikums);

9.6. gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas, izņemot makšķerēšanu ar spiningu laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam – bezmaksas (7.pielikums).

9.7. mēneša licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 10,00 EUR (8.pielikums).

Makšķerēšanas licenču skaits

N.p.k. Licences nosaukums Licenču skaitalimits dienā
(gab.)
1. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim 200
2. Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam 100
3. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.)februārim 10
4. Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no laivas un krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam. 10
5. Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.)februārim 20
6. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, vai no laivas arī laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam 15
7. Mēneša licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.)februārim 20

oriģināls

 
 
Novērtē rakstu:
  • Vērtējums ir 0 no 5
(Nav balsu) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[9] Komentāri | dilst | aug
 
Brusis

Kas tas par fufeli.kur ir pilns teksts?

Kas atbild par mēsliem,pienākumiemu.c.lietām? No iepriekšējā;

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un atbildība

31. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

31.1. sadarbībā ar pašvaldībām sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Varkaļu kanālā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un citos plašsaziņas līdzekļos un internetā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Varkaļu kanāla piekrastē;

31.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju šo noteikumu 18.punktā norādītajās vietās;

31.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, reģistrēt realizētās un izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā;

31.4. nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šo noteikumu VI nodaļai;

31.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV–1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim –, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu;

31.6. norīkot atbildīgās personas par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kuras pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

31.7. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 22.punktā noteiktajai kārtībai un sniegt ziņas institūtam saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu;

31.8. iepazīstināt makšķerniekus ar šiem noteikumiem;

31.9. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši šajos noteikumos noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā;

31.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas (ja tāda ir paredzēta) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

31.11. nodrošināt vides uzkopšanu 10 m platā krasta joslā licencētās makšķerēšanas zonā.

32. Par drošības pasākumu ievērošanu, makšķerējot no krasta, laivas vai ledus, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kuras neattiecas uz šo noteikumu būtību, ievērošanu, licencētās makšķerēšanas organizētājs neatbild.

33. Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

02.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
ZivjuZaglis

:) jocīgais cilvēk, nospied uz 'oriģināls'un viss tev būs ;)

03.02.17 Atbildēt | Ziņot 1
exxxstrim

:)

02.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
exxxstrim

Vienkarāk uz Norvēģiju vai kur citur ..... vis maz jēga!a tajā vietā būtu par ko???(((::::

02.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
Malikis2011

Man rada neizpratni ūdens piederība, šeit publicētā nav minēts kam kanāls pieder, jo iepriekšējos saistošos bija kļūda "kas saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder pašvaldībai."

Ja tie ir privātie ūdeņi tad atbilstoši civillikuma "1108. Kā stāvošie, tā tekošie privātie ūdeņi, kas atrodas viena zemes īpašnieka robežās, pieder viņam ar tiesību lietot tos vienam pašam un pēc sava ieskata, bet ūdeņi, kas stiepjas cauri vai piekļaujas dažādu īpašnieku zemes gabaliem, ir viņu kopīpašums, un katram no viņiem ir tiesība lietot to ūdeņa daļu, kura stiepjas cauri vai piekļaujas viņa zemei." Jautājums tagad pa piederību jo tie nav publiskie ūdeņi un kur zvejas tiesības valstij????

02.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
Didzis33

Kārtējais debīlisms

03.02.17 Atbildēt | Ziņot 1
Malikis2011

Manā skatījumā LM Varkaļu kanālā ir nelikumīga, to spriežu pēc publicētā LM nolikumā:

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras valdītājs saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

Zemes pārvaldības likuma 15 otrajā daļā teikts:

Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.

Varkaļu kanāls nav publiskā ūdenstilpne, jo nav minēta civillikumā, tātad nelikumīgi. Ja arī Varkaļu kanāls būtu publiskā ūdenstilpne vai zvejas tiesības valstij, tāpat būtu nelikumīgi jo MK noteikumi neparedz kādu pilnvarot šajos ūdeņos org. LM

3. Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi.

Tikai privātos ūdeņos ir noteikts ,ka LM org.

bet privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, – privāto ūdeņu īpašnieks vai pašvaldības vai privāto ūdeņu īpašnieka pilnvarota persona (turpmāk – organizētājs).

03.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
sanjok4

:) debīlisms

04.02.17 Atbildēt | Ziņot 0
opusums

Nu nezinu, kurš normāls copmanis copē taja miskastē- tikai tie, kuri tālāk nevar aizbraukt!

04.02.17 Atbildēt | Ziņot 1
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager