Veidosim saturu kopā!
 • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
 • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
 • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
G.I.A.B | 24.marts 2017, 09:46 | 32 komentāri | 18546 skatījumi

Noteikumu projekts licencētai makšķerēšanai Gaujā un Braslā

Gaujas Ilgtspējīgas Attīstības Biedrība aicina makšķerniekus iepazīties un izvērtēt biedrības valdes sēdē pieņemto noteikumu projektu par licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā.

©shutterstock@dowser

P R O J E K T S

Izdots pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 13.punktu

NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU GAUJĀ UN BRASLĀ

(Gaujā - posmā no autoceļa A1 tilta pār Gauju līdz Abuls upes ietekai Gaujā. Braslā – posmā no Braslas zivjaudzētavas teritorijas līdz ietekai Gaujā)

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Licencētās makšķerēšanas posms Gaujas un Braslas upē atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas teritorijās un saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un 1.pielikumu ir publiska ūdenstilpne, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
 2. Licencētā makšķerēšana Gaujas un Braslas upēs ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai;
 3. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
 4. Licencētā makšķerēšana šo noteikumu izpratnē attiecināma uz sekojošu sugu zivīm – lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta), alata (Thymallus thymallus), strauta forele (Salmo trutta fario) un licencētajā periodā izmantojamajiem makšķerēšanas rīkiem. Citu zivju makšķerēšanu licencētajos posmos drīkst veikt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un šiem noteikumiem.
 5. Licencēto makšķerēšanu Gaujas un Braslas upes posmos organizē biedrība “Gaujas ilgstpējīgas attīstības biedrība”, kas izveidota Gaujas un tā baseina upju apsaimniekošanai (turpmāk tekstā “GIAB”). “GIAB” adrese: Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

 1. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 ““Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un šiem noteikumiem:
  1. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta 6 (sešās) zonās no Ādažiem līdz Valmierai, kas sadalītas atsevišķos posmos:
   1. Pirmais posms – no autoceļa A1 (Baltezers – Igaunijas robeža) tilta pār Gauju līdz autoceļa A3 tiltam (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) pār Gauju;
   2. Otrais posms – no autoceļa A3 tilta (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) pār Gauju līdz autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tiltam pār Gauju;
   3. Trešais posms - no autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tilta pār Gauju līdz Braslas upes ietekai Gaujā;
   4. Ceturtais posms – Braslas upē no Braslas zivjaudzētavas teritorijas tālākās robežas (virzienā uz Gauju) līdz ietekai Gaujā;
   5. Piektais posms – Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām;
   6. Sestais posms – Gaujā starp Amatas un Abuls ietekām.
  2. Pie licencētās makšķerēšanas posmu sākumiem un beigām izvietotas informatīvās zīmes abos upes krastos.
  3. Licencētās makšķerēšanas periods visās zonās ir no 15. septembra līdz 15. oktobrim un no 15.decembra līdz 31. martam.
  4. Periodā no 15. septembra līdz 15. oktobrim:
   1. Iegādājoties speciālās licences lomā atļauts paturēt vienu mākslīgi ataudzētu taimiņu (Salmo trutta) vai lasi (Salmo salar), kas iezīmēts ar nogrieztu taukspuru un kura izmērs ir sākot no 60 cm. Speciālās licences ir derīgas tikai kopā ar dienas licenci;
   2. visās zonās iegūtās zivis - laši (Salmo salar), strauta foreles (Salmo trutta fario), taimiņi (Salmo trutta) uzmanīgi atbrīvojamas no āķa un atlaižamas pēc principa “Ķer un atlaid”;
   3. Visos licencētas makšķerēšanas upes posmos aizliegts makšķerēšanai izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivi vai zivs gabalus.
   4. Piektās zonas posmā no Vildogas ietekas līdz Lielgaujmaļu pārejai un no Paslavām līdz Jumpravas iezim, atļauta maķšķerēšana tikai ar mušiņmakšķeri. Šais posmos izmantot cita veida makšķerēšanas rīkus ir aizliegts.
   5. Punktā 6.4.4. minēto posmu sākumā un beigās izvietotas informācijas zīmes abos upes krastos.
  5. Periodā no 15. decembra līdz 31. martam:
   1. Lomā vienam makšķerniekam uz vienu licenci atļauts iegūt un paturēt vienu no tālākminētajām zivīm:
    1. Lasi (Salmo salar), kura pieļaujamais minimālais garums ir 60 cm;
    2. Taimiņu (Salmo trutta), kura pieļaujamais minimālais garums ir 50 cm;
    3. Strauta foreli (Salmo trutta fario), kuras pieļaujamais minimālais garums ir 35 cm;

6.5.2. Periodā no 1. janvāra līdz 31. martam aizliegts paturēt alatas (Thymallus thymallus).

  1. Licencētās makšķerēšanas periodos no 15. septembra līdz 15 oktobrim un no 15. decembra līdz 31. martam visos licencētās makšķerēšanas posmos:
   1. Izņemot šī nolikuma 6.4.4. punktā minētajā zonā, bez licences atļauta makšķerēšana ar pludiņmakšķeri vai gruntsmakšķeri ar dabisko ēsmu (izņemot ēsmas zivi un zivs gabalu), ja makšķerēšanas rīka pamatauklas tests nepārsniedz 3kg;
   2. Ēsmai aizliegts izmantot ēsmas zivi vai gabalu.
  2. Lomā paturamās zivis līdz to makšķerēšanas beigām aizliegts sadalīt vai citādā veidā mainīt to veselumu, izņemot to ķidāšanu.
  3. Makšķerēšanas licence piestiprināma pie ārējā apģērba, lai tā pamanāma no attāluma.
  4. Licences darbības laiks ir viena stunda no astronomiskā saullēkta brīža licenzē norādītajā dienā līdz divām stundām pēc astronomiskā saulrieta licences darbības dienā.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību lēmumi

 1. Makšķerniekiem jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un to pašvaldību izdotie saistošie noteikumi, kuru teritorijā notiek makšķerēšana.
 2. Pārvietošanās ar autotransportu, t.sk. kvadracikliem, atļauta tikai par vispārējas lietošanas ceļiem un pa ceļiem, kas norādīti makšķerēšanas licencei pievienotajās makšķerēšanas kartēs.
 3. Novietot autotransportu, kurināt ugunskurus un celt teltis atļauts tikai tam īpaši paredzētās vietās. Aizliegts lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu, piesārņot dabu.
 4. Piebraukšanai atļauts izmantot tikai tos ceļus, kas norādīti licenču devēja izdotajās kartēs. Pārvietoties gar upes krastu atļauts pa tauvas joslu, kas ir 10 metru robežā no krasta.

IV. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

 1. Licencētā makšķerēšana Gaujas un Braslas upes posmos atļauta tikai iegādājoties licenci.
 2. Periodā no 15. septembra līdz 15. oktobrim papildus makšķerēšanas licencei iespējams iegādāties arī speciālo licenci, kas dod tiesības vienā makšķerēšanas dienā paturēt vienu mākslīgi ataudzētu taimiņu (Salmo trutta) vai lasi (Salmo salar), kas iezīmēts ar nogrieztu taukspuru un kura izmērs ir virs 60 cm. mērot attālumu no purna līdz astes spuras galam:
  1. Speciālā licence izmantojama tikai tajā sezonā, kad tā iegādāta. Neizmantotās licences nav iespējams atgriezt un ar to iegādi saistītie izdevumi netiek kompensēti;
  2. Speciālā licence ir marķēta savilce, kas izmantojama lomā paturamās zivs atzīmēšanai;
  3. Gadījumos, kad makšķernieks nolēmis lomā paturēt zivi, tai piestiprināma speciālā licence savilci izvelkot caur žaunu vāku un muti, un to savelkot;
  4. Sezonā pārdodamo speciālo licenču skaits ir ierobežots. Tas tiek noteikts pamatojoties uz sezonā pieejamo zivju resursu daudzumu;
  5. Viens makšķernieks sezonā var iegādāties līdz 5 speciālajām licencēm. Tās iespējams izmantot visās licencētās makšķerēšanas zonās pēc makšķernieka ieskatiem. Speciālā licence ir izmantojama tikai kopā ar konkrētajā dienā iegādātu mašķerēšanas licenci;
  6. Makšķerēšanas dienā, kad makšķernieks noķēris un nolēmis paturēt zivi, un izmantojis speciālo licenci, saskaņā ar šo noteikumu 12.3 punktu, makšķerēšanas licence zaudē spēku un makšķerēšana ir jāizbeidz.
 3. Makšķerēšanas licenci drīkst izmantot tikai tā persona uz kuras vārda tā iegādāta. Licence uzrādāma pēc pieprasījuma kopā ar personas apliecinošu dokumentu.
 4. Licenču veidi un to cena.
  1. Makšķerēšanai iespējams iegādāties vienas dienas licenci.
  2. Iegādes brīdī licencē jānorāda tās izmantošanas datums un licencētās makšķerēšanas posms, makšķernieka vārds, uzvārds.
  3. Viens makšķernieks vienai makšķerēšanas dienai var iegādāties vienu licenci.
  4. Periodā no 15. septembra līdz 15. oktobrim visos posmos ir noteikta mainīga vienas dienas licences cena:
   1. no 15. septembra līdz 30. septembrim (ieskaitot) – 10 EUR (desmit eiro);
   2. no 1.oktobra līdz 15.oktobrim (ieskaitot) – 25 EUR (divdesmit pieci eiro);
  5. Pirmajā, otrajā un sestajā posmā katru dienu tiek pārdotas ne vairāk kā 30 licences.
  6. Trešajā, ceturtajā un piektajā posmā katru dienu ne vairāk kā 20 licences.
  7. Periodā no 15.decembra līdz 31. martam vienas dienas licences cena visos posmos ir 10 EUR (desmit eiro) un vienā posmā vienā dienā tiek pārdotas ne vairāk par 30 licencēm.
  8. Vienas speciālās licences cena ir 20 EUR (divdesmit eiro).

V. Licenču cenu atlaižu piemērošana

 1. Laika periodā 15. decembra līdz 31. martam 50% makšķerēšanas licences cenas atlaide paredzēta:
  1. GIAB biedrības biedriem (fiziskām personām);
  2. GIAB pārstāvošo pašvaldību deklarētajiem iedzīvotājiem;
  3. Bērnien un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam;
  4. Personām, kas sasniegušas 65 gadu vecumu un vairāk.
 2. Licences ar atlaidi iespējams iegādāties GIAB pārstāvošo pašvaldību administrācijas centros.
 3. Iegādājoties licenci ar atlaidi iegādes brīdī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 4. Lai iegādātos licences ar atlaidi GIAB biedram (fiziskai personai) jābūt apmaksātai biedra naudai.

VI. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

 1. Licencē (paraugi Pielikumā Nr.1) tiek uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja nosaukums un rekvizīti, makšķerēšanas vieta (posms, zona), licences turētāja vārds un uzvārds, licences kārtas numurs, licences izmantošanas datums.

VII. Makšķerēšanas licenču realizācija

 1. Makšķerēšanas licenžu iegāde, uzskaite un atskaites notiek vienotā elektroniskā vidē. Licences var iegādāties internetā vai to pārdošanas vietās, kas publicētas vietnē www.rivergauja.com, GIAB pārstāvošo pašvaldību mājaslapās un citos GIAB izdotajos informatīvajos materiālos.
 2. Iegādājoties licenci elektroniskā vidē makšķernieka pienākums ir to izdrukāt un piestiprināt pie ārējā apģērba no attāluma redzamā vietā. Tāpat iegādātās licences var izdrukāt to pārdošanas vietās.
 3. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī citās vietās, sniedzot par to informāciju makšķerēšanas informācijas centros un masu plašsaziņas līdzekļos.
 4. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atlīdzināta.

VIII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

 1. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājam katru pusgadu 30% jāpārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
 2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

IX. Atskaišu sniegšana un loma uzskaite

 1. Katra licenzētās makšķerēšanas makšķernieka pienākums ir, ne vēlāk kā 20 dienu laikā no licences izmantošanas dienas, sniegt atskaiti par dienas lomu. Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas.
 2. Elektroniska atskaite iesniedzama licences iegādes saitā vai fiziskā licences iegādes vietā.
 3. Personām, kas nav iesniegušas licenzētās makšķerēšanas atskaiti noteiktajā laikā tiek liegta iespēja iegādāties jaunu licenci.
 4. Visiem licenču īpašniekiem par katru licencētās zivs noķeršanu, neatkarīgi vai tā tiek paturēta vai atlaista, sniedzot atskaiti jānorāda zona un laiks, kad zivs tikusi noķerta, un papildus, neatkarīgi vai zivs tiek paturēta vai atlaista, norāda zivs sugu, skaitu, (ja zivs tiek uzmērīta un svērta – tās garumu un svaru; ja zivs netiek uzmērīta – aptuveno garumu un svaru).
 5. Atskaitē norādāma informācija vai zivs paturēta, vai atlaista.
 6. Licencētās makšķerēšanas organizētājs – biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” licences un lomu uzskaiti divas reizes gadā līdz 15. novembrim un 15. aprīlim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

 1. Sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
 2. Nodrošināt licenču pieejamību saskaņā ar šo Nolikumu.
 3. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 4. Nodrošināt no makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu atbilstoši šim Nolikumam.
 5. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licenču uzskaites žurnālā.
 6. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šim Nolikumam.
 7. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, uzraudzības un zivju krājumu papildināšanas pasākumos.
 8. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu.
 9. Organizēt sadarbības formas zivju un vides resursu aizsardzībai Gaujas upes baseinā, starp licencētās makšķerēšanas organizēšanā iesaistītajām pašvaldībām, Valsts Vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, kā arī sadarbības formas ar VSIA “BIOR” un citām iesaitītajām organizācijām par sistemātisku zivju resursu monitoringa nodrošināšanu.
 10. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatus par licenzēto makšķerēšanu, kā arī pārskaitīt Valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļu daļu – 30% no kopējās summas, kas iegūta realizējot makšķerēšanas licences.
 11. Veikt sistemātisku zivju resursu monitoringu Gaujā un tā baseina upēs, nodrošināt zivju resursu pavairošanu.

XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

 1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu nodrošina:
  1. Valsts vides dienesta inspektori un tā pilnvarotās personas;
  2. Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori;
  3. Gaujas upes baseina pašvaldību policiju un Valsts policijas darbinieki;
  4. Gaujas upes baseina pašvaldību pilnvarotās personas.
 2. Šī nolikuma 39. punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā atsavināt makšķerēšanas licenci, kas izsniegta licencētajai makšķerēšanai Gaujā vai Braslā, kā arī pārbaudīt makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XII. Nolikuma darbības laiks

 1. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Siguldas, Pārgaujas, Līgatnes, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Beverīnas, Kocēnu, Valmieras novadu pašvaldību saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
 2. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām biedrība “GIAB” ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā “Latvijas vēstnesis” un licencētās makšķerēšanas iesaistīto novadu mājas lapās un informatīvajos izdevumos.
 3. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

a v o t s

______________________________________________________cccc9

Veidosim CL.LV saturu kopā!

Jūsu novadā iecerēts, vai jau aizvadīts pasākums, kurš varētu ieinteresēt visu plašo Latvijas makšķernieku saimi?

Jums ir viedoklis par copmanim svarīgu, aktuālu tematu?

Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu, ar kura aprakstu vēlaties dalīties?

Rakstiet mums! redakcija@copeslietas.lv - Mēs publicēsim Jūsu ziņu, rakstu vai blogu portālā ar vairāk nekā 17000 reģistrētu lietotāju!

 
 
Novērtē rakstu:
 • Vērtējums ir 2.3333333333333 no 5
(3 balsis) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[32] Komentāri | dilst | aug
 
Malikis2011

Nu atkal tiek pārkāpti likumi un citu personu tiesības , jo Gaujā zvejas tiesības pieder valstij tikai no Brasas upes ietekas Gaujā līdz ietekai Rīgas jūras līcī. ( civillikuma3 pielikums) . Tagad jautājums licencētās makšķerēšanas organizētājiem, vai viņi pārējā Gaujas posmā saņēma no piekrastes zemju īpašniekiem pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu,( jo atbilstoši civillikuma viņiem pieder zvejas tiesības ), ja nē tad tas viss ir nelikumīgi. Kad vienreiz zemkopības ministrija beigs apstiprināt nelikumīgus licencētās makšķerēšanas noteikumus ?

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 3
Malikis2011

Civillikumā, kas teikts par zvejas tiesībām publiskās upēs :

1117. Publiskās upēs zvejas tiesība pieder katram piekrastes īpašniekam gar viņa robežu tajā ūdens daļā, kas ir tuvāk viņa nekā cita zemei.

Piezīme. Upēs, kas uzskaitītas šai piezīmei pievienotā pielikumā (III pielik.), zvejas tiesība, sarakstā norādītās daļās, pieder vienīgi valstij.

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Malikis2011

Tagad punkts no MK, kas nosaka kas un kur var org. licencēto makšķerēšanu:

3. Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība.

Nu kurš apšauba ka licencētā ieviesta pārkāpjot Mk noteikumus?

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
kalevs7

Ar ko atšķiras tekstā licence no licenze? Kā taimiņš no laša?....

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
badapiicka

Tās licenzes...... Makšķernieka karte+dienas atļauja+"speciālā"(zivs paturēšanas) atļauja. Papīru vairāk, nekā zivju... ;)))

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
_EKA
_EKA :

:) :) :) tas par tiem "3kg"

Izņemot šī nolikuma 6.4.4. punktā minētajā zonā, bez licences atļauta makšķerēšana ar pludiņmakšķeri vai gruntsmakšķeri ar dabisko ēsmu (izņemot ēsmas zivi un zivs gabalu), ja makšķerēšanas rīka pamatauklas tests nepārsniedz 3kg;

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
Brusis

;)makšķerniekam jābūt šortos,makšķeres bez spoles, iemetiena distances attālums ne tālāk par 2 metri, naktstārpi ne garāki par 7 cm.......Un kāda kuja pēc es nevarētu publiskā upē ķert ar zivju gabaliņiem vai ēsmas zivi ,ja neķeru un neinteresē svētās govis.

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 2
Brusis

Gribētu redzēt šovu,kur valsts policijas darbinieks,pēc starptautiski atzītām makšķerēšanas auklu testēšanas metodēm atzīs ,ka mana aukla tur 3.1 kg un uzliks adminstratīvo sodu.Kur ierasties?

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
AJAJ
AJAJ :

Nu par tiem 3kg man arī mute palika vaļā.Kāds noteikti cer ka uz kopējā fona to nepamanīs bet pēc tam būs par vēlu.Gruntsmakšķerei būs jāliek monofīlā 0.12?Sviests pilnīgs.

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
vladz84

Sen jau laiks organizēt licenzētu copi Gaujā, bet nu arī vajadzētu nedaudz piedomāt pie tiem cipariem un cilvēku maciņiem. Var padomāt, ka Gaujā ir lašu/taimiņu eldorado. Nez kā leiši spēj noturēt licenzes tādā cenu līmēnī kāds ir tur.

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
urmaas

No kurienes jums tādas mazohisma tieksmes? Ar šo LM tiek pārkāptas citu Gaujas izmantotāju tiesības! Piem: vēdzeļotāju, atpūtnieku, kuri pārvietojās pa upi ar laivu. Vai tad ar Salacu ir par maz? To jau sačakarēja, ka laižoties pa to ar laivu vairs spini nevaru "pamērcēt".

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
snitraM
snitraM > urmaas:

Par to ir jāpiekrīt, tā LM būtība patiesībā ir vēlme nopelnīt neskatoties uz kopējā fona kropļojumu. Gribās redzēt kā izskatās Gaujas gruntene ar 3.0 kg auklu straumē. Un kāpēc tad tikai dzīvā zivs vai zivs gabals, aizmirsa vēl pielikt garneli vai tās gabalu.

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
ZivjuZaglis

bet ir arī labums. spiediens uz upi toč samazināsies ;)

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Duxxx

Ja godīgi, tad pašas biedrības nosaukums jau ir kasjaks - nu nebūs mums mūsu Gaujā ilgtspējīga saimnieciski atbilstoši loģiska un skaārtota zivjsaimniecība, kamēr, BĻEĢ, netiks aizvākts tas tīklu un murdu aizsprosts zem Carnikavas dzelzceļa tilta līdz ietekai jūrā, kas kapitāli ietekmē ilgtspējīgu zivju atražošanas procesus Gaujas upē, visā tās garumā, un copmaņi te ir ņipričom!!!

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
snitraM

Neuztraucies, būs licences, būs mazāk copmaņu būs pilnāki tīkli :)

24.03.17 Atbildēt | Ziņot -2
Duxxx
Duxxx > snitraM:

nē, nē - palasi likumprojekta priekšlikumu - grib Gaujā ieviest to pašu, kas Ventā un Salacā! Licenzētās zonas un foreli, taimu un lasi!

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
upiks
upiks > Duxxx:

Karoče-vēl Daugavā virss Hesiem vajag ielaist pārīti forelu,kādu taiminu ar nogrieztu spuru un aidā-licenzēto makškerēšanu vissā garumā,nauda nāks griezdamies,ā- vēl Kurzemes pērlē Bārtā ari utt...

25.03.17 Atbildēt | Ziņot -1
upiks

Varbūt kadreiz varētu sākt sakārtot valstiskā līmenī,ar skaidri saprotamiem likumiem,lieguma laikiem,zivju sugām nevis izredzētām pašvaldībām kurām vienkārsi paveicies ar atrašanās vietu pie svēto zivju upēm,varbūt varētu realizēt projektu par Rīgas HES zivju celu un Ķeguma zivju ceļa sakārtosanu -ieguvums būtu tiešām valsts mērogā

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
urmaas

XII. Nolikuma darbības laiks

Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

Ka tas sanāk-ja laši atgriežāš upē, ja atgriežās, ik pēc 4 gadi. Bet nolikuma darbības laiks ir tikai 3 gadi! Tad ko-uz nākamo termiņu, ja tāds būs, būs cits nolikums???

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Odekoleonids

Tad sanāk, ja šito murgu apstiprinās tad es vairs spontāni nevarēšu vakarā aizbraukt uz vēdzeļu copi pirms tam nemaksājot 20e? Pilnīgs anālisms un murgs. Brasla un Gauja man ir divas vienīgās, sakarīgās upes pie dzīvesvietas. Tur vajadzētu nodalīt spiningotājus un viss, jo baigi jau kāds ies un pavairos sapalu un brekšu populāciju par manis pirktajām atļaujām. Skaidrs ka laidīs lašus kuri agri vai vēlu tāpat izzudīs no gaujas. Labāk lai sāk ar aizšķērsojošo tīklu izņemšanu lejtecē pie grīvas, tad varbūt vimbām un lašiem arī ceļš uz augšteci parādīsies. Klanu bars!

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Odekoleonids

Parēķināju, ka agrāk vienas vēdzeļu copes izmaksas veidoja ap 20e kur praktiski šo naudu apgroziju savā pašvaldībā, tad tagad man un sievai ļicuha 20+20, degviela 10, ēsmas 10 par copi no 18.00-24.00 kā parasti... Peis jūs zirks :D pa 60e es varu aizbraukt uz foreļudīķi un vilkt līdz vēmienam....

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Karlis_K

Iesaku lasīt rūpīgāk ;)

Licencētās makšķerēšanas periodos no 15. septembra līdz 15 oktobrim un no 15. decembra līdz 31. martam visos licencētās makšķerēšanas posmos:

Izņemot šī nolikuma 6.4.4. punktā minētajā zonā, bez licences atļauta makšķerēšana ar pludiņmakšķeri vai gruntsmakšķeri ar dabisko ēsmu (izņemot ēsmas zivi un zivs gabalu), ja makšķerēšanas rīka pamatauklas tests nepārsniedz 3kg;

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
Odekoleonids
Odekoleonids > Karlis_K:

Siguldas apkārtnē vēdzeles ķeru sākot no septembra vidus līdz aizsalst upe. Straumē 80+ piramīdu mest izmantojot 3kg test? :D

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Karlis_K
Karlis_K > Odekoleonids:

Un pavadas ar vajag tik resnas, bieži velc ļurbas virs 2kg ? Pats pirms 20 gadiem vēdzeļoju Gaujā un zinu ka kaut kas sakarīgs sāk ķerties oktobra beigās, tā ka nevajag uzreiz panikot. Grūtāk klājas mums spiningotājiem, kad rudenī uz 2 mēnešiem mūs padzen no tik daudzām sen iemīļotām upēm.

26.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
close24

Bez tā ko rakstīja Malikis2011.

Pie atlaidēm invalīdi nav pieminēti apzināti vai aizmirsti? GIAB tiešām ir pilnvarots pārstāvēt pašvaldības? Kāda iespēja ir paturēt mākslīgi pavairoto lasi? Kāpēc tik maz zonas (vajadzētu vēl kādas 10 -15 zonas)? Cena priecē. Kā tiks mērīta auklas stiprība un tiks pierādīts ka 5 kg stipra aukla lietota apzināti? Ko dos ēsmas zivtiņas vai zivtiņas gabaliņu izmantošanas aizliegums? Kurā likumā vai normatāvā aktā ir pateikts ar ko mušiņmakšķere atškiras no pārējām makšķerēm?

Ar šo nolikumu sanāk, ka asarus, līdakas, zandartus LM zonās LM darbības laikā makšķerēt ar spiningu ir aizliegts, tas ir apzināts solis?

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
Brusis

Pirmajā, otrajā un sestajā posmā katru dienu tiek pārdotas ne vairāk kā 30 licences.

Trešajā, ceturtajā un piektajā posmā katru dienu ne vairāk kā 20 licences.

Periodā no 15.decembra līdz 31. martam vienas dienas licences cena visos posmos ir 10 EUR (desmit eiro) un vienā posmā vienā dienā tiek pārdotas ne vairāk par 30 licencēm.

Vienas speciālās licences cena ir 20 EUR (divdesmit eiro).

Giab biedru skaits nav zināms.Domāju,ka šie visu licenču skaitu arī nosegs,tāda neliela upes prihvatizācija.

Kādi invalīdi,neticu ka kāda licence būs pieejama pat nolikumā ierakstītajiem pensionāriem un bērniem.

Iespējams giab biedri netiks uzskaitīti.

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
urmaas

Izņemot šī nolikuma 6.4.4. punktā minētajā zonā, bez licences atļauta makšķerēšana ar pludiņmakšķeri vai gruntsmakšķeri ar dabisko ēsmu (izņemot ēsmas zivi un zivs gabalu), ja makšķerēšanas rīka pamatauklas tests nepārsniedz 3kg;

Kur varētu iepazīties ar šī nolikuma punku 6.4.4. ???

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
murgs

Ja tā ir taisnība par tiem murdiem un tīkliem gaujas lejtecē,tad tur tiešām nav ko darīt!!!Zem Rīgas hesa spiningo un jūties tā ,it kā vizuli peldini vannā!!!

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
volteers

Par tiem 3 kg ir sviests un arii dziivu zivtinu un to gabalinu izmantosanu.nav kaartiigi paardomaats

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
nostradamuss

ha ha un tam bļembakam jābūt redzamam pa gabalu,,, čipēšana...par to auklu tiešā,lasot piemetas humoristiska caureja,,,,

25.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
soferiitis

Pilnībā piekrītu daudzajiem komentētājiem. Aizliedziet tos tīklu tūkstošus Gaujas lejtecē un zivju būs vairāk nekā saprašanas. Tiešām Salaca jau sačakarēta, jo visā tās posmā licenci dabūt nav iespējams un tagad ar Gauju darīs kaut ko līdzīgu?! Kārtējais likumprojekts kuru sastāda tie kas nemakšķerē, lai Gaujā noķertu zivi jau vien ir jāmāk un ne kurš katrs to var, tomēr specifiska upe. Kādas vēl papildus licences, daudzi vietējie onkuļi un tantes kā arī svētdienas atpūtnieki pie upes nemaz nezin ka ir tāda makšķerēšanas gada karte un tiem jūs tagad mēģināsiet iestāstīt par vēl kaut kādām papildus licencēm kuras jāpiesprauž tā lai būtu redzams pa gabalu?! Nu nebojāšu savu apģērbu ejat mežā..... Nedaudz bet tomēr neskaidrais pasākums, tiešām tas arī attiecas uz pludiņmakšķerniekiem un gruntenēm, jā jā tad tur kādam ir smagi ar veselību.... (maigi sakot).

Kāpēc nevarēja būt viss vienkārši (protams būs kas protestēs arī pret tādu pasākumu, bet tomēr).... Uzliekam vienu konstantu summu kā tas ir tagad par gada karti (pieliekam vēl klāt ja jau ir tik traki), bet tad atļaujiet makšķerēt cilvēkam jebkurā publiskajā ūdenstilpnē, privātie dīķi lai paliek privātie dīķi, tas jau cits stāsts. A tagad ja neķeras vienā vietā un pārbrauc upes citā vietā atkal jauna licence ...... sviests.... Viena cena = makšķerē kur gribi

12.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
Emiils

Kas tas par tizlumu?

Ta tiesam bus vai ta ir plika dirsana?

Kas vairs pat nevares normali pacopeet.. tak pilniigi un galiigi garaam sitas suuds

22.04.17 Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager