Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais rīkojuma projekts paredz, ka Jūrmalas pašvaldībai valdījumā tiks nodota pilsētas administratīvajā teritorijā esošā Lielupes daļa, Varkaļu kanāls un jūras piekrastes josla.

Pašvaldība šajās teritorijās varēs īstenot savas autonomās funkcijas, tostarp gādājot arī par teritorijas labiekārtošanu, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, nosakot kārtību, kādā lietojami publiskā lietošanā esošie ūdens resursi, ūdens ekosistēmas, zem publiskajiem ūdeņiem esošā zeme, zemes dzīles, kā arī citas zemes derīgās īpašības.

Pašvaldība arī varēs iznomāt publiskos ūdeņus un zemi zem tiem kā vienotu veselumu, kas nozīmē, ka pašvaldība, slēdzot nomas līgumu, iznomā publisko ūdeņu teritoriju tikai kopā ar zem tiem esošo zemi. Pašvaldībai arī būs pienākums nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, ievērot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības, saimnieciskās darbības un citas prasības.

Ja pašvaldība rīkosies pretēji rīkojuma projektā noteiktajam, VARAM varēs sagatavot rīkojumu par valdījuma tiesību izbeigšanu.