Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
Aktuāli | 6.novembris 2023, 20:05 | 2 komentāri | 1546 skatījumi

Mazupītē jaunas straujteces un zivju nārsta vietas

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ES LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros ir pabeigusi pirmā valsts nozīmes ūdensnotekas – Mazupītes (Limbažu novada Skultes pagasts) – atjaunošanas projekta būvdarbus hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai, izbūvējot videi draudzīgus meliorācijas sistēmu elementus – mākslīgas straujteces, zivju nārsta vietas, sedimentācijas baseinus, liellopu pārejas u.c. Mazupīte nebija atjaunota vairāk nekā 50 gadus, tajā bija augsts ūdens līmenis, kas traucēja meliorācijas sistēmu darbību. Negatīvu ietekmi uz ūdensnoteku radīja meliorācijas pasākumi, cilvēku veidotie akmens krāvumi, govju dzirdināšanas vietas, piesērējums, pielūžņojums, atkritumi, izkliedētais piesārņojums, bebru aizsprosti u.tml., kas ūdensnotekā nenodrošināja ekoloģisko kvalitāti, samazināja straujteču platību, ierobežoja ceļotājzivju migrāciju augšteces virzienā un samazināja potenciālo nārsta vietu platība.

Īstenojot LIFE projektu, demonstrācijas vietā Mazupīte ir atjaunota 3,5 km garumā, veicot mākslīgi veidoto akmens krāvumu nojaukšanu un pārbūvi, pielūžņojuma, piesārņojuma, atkritumu un bebru aizsprostu izvākšanu, tādējādi palielinot ūdensnotekas straujteču platību, samazinot cilvēka radīto hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmi uz ūdensnoteku un tās ihtiofaunu. Rakšanas darbi ūdensnotekā veikti, ievērojot vides ekspertu ieteikumus. Īstenojot projektu, ūdensnotekas gultne maksimāli saglabāta esošajā stāvoklī, saudzējot izveidojušos gultnes trasi, saglabājot nelielus līkumus un pretējā krasta nogāzi.

Nozīmīgākie ūdensnotekā īstenotie pasākumi ir mākslīgu straujteču, zivju nārsta vietu izveide, liellopu ietekmes mazināšana (govju dzirdināšanas vietas un brasla izveide), piesērējuma izrakšana un sedimentācijas baseinu ierīkošana. Zivju migrācijas uzlabošanai ūdensnotekā nojaukts akmeņu krāvums un krāvuma vietā izveidota straujtece. Ūdensnotekas gultnē katrā kilometrā ierīkota viena zivju nārsta vieta. Tādējādi izveidota labvēlīgāka vide zivju migrācijai, nārstam un uzlabotas ceļotājzivju migrācijas iespējas, kā arī palielināta potenciālo nārsta vietu platība. Liellopu pārejas un dzirdināšanas vietās ūdensnotekas nogāzes un gultne nostiprināta ar akmeņu un oļu bērumu, kurš ir nosegts ar drupinātas grants bērumu, nodrošinot pietiekamu ūdens daudzumu liellopu dzirdināšanai un izveidojot liellopu pāreju. Lai veicinātu ūdens aerāciju, ūdensnotekas gultnē visā ūdensnotekas garumā izraktie akmeņi novietoti atpakaļ gultnē. Mazupītē ierīkoti trīs sedimentācijas baseini, nodrošinot suspendēto daļiņu nosēšanos to gultnē.

Meliorācijas sistēmu darbības atjaunošanai, atbilstoši būvnormatīvu prasībām, Mazupītē rakšanas zonā ir pārtīrīti ietekošie grāvji, pretējais krasts pie ietekošajiem grāvjiem un gultne nostiprināta ar akmens šķembu bērumu. Ūdensnotekas labajā krastā visā garumā 10 metru platā joslā ir novākts apaugums, kreisajā krastā apaugums novākts tikai drenu kolektoru izteku aizsargjoslā 10 metru platumā. Atjaunotas 53 drenu iztekas, tās atrokot.

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabojusies ūdensteces ekoloģisko kvalitāte, palielinājusies atjaunotā Mazupītes posma estētiskā pievilcība un atjaunota meliorācijas sistēmu darbība. Turpmāk īstenojot LIFE projektus, sadarbības partneri varēs veikt atjaunotās Mazupītes zinātnisko izpēti, iegūtie dati tiks izmantoti rekomendāciju sagatavošanai ūdens ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai Latvijā.

Mazupītes atjaunošanā ieguldīti 114,7 tūkstoši eiro no ES LIFE programmas un Latvijas valsts budžeta.

 
 
[2] Komentāri | dilst | aug
 
FishMV

Žēl ka tās upites tiek raktas ar tainu kausa asmeni, un projektā nav iekļauts izveidot padziļinājumus, bedres, sēķļus u.t.t., vārdu sakot iztīrot upi, to pie reizes izveidot dabiskāku. Citādiiskatās kā Panamas kanāls ar perfekti taisnu gultni un krastiem. Ne jau es to tāpat vien izdomāju, man ir reāls piemērs (upē tika gultne izveidota taisna kā galds, esošās bedres nez kāpēc aizlīdzinātas, nav specīgu straumju, vai lēnu padziļunājumu, rezultātā pat grunduļi pazuduši) ko parādīt kādam kas to nesaprot.

15.nov Atbildēt | Ziņot 0
basks

Kārtējais stulbums, ko labas idejas vārdā paveic nejēgas. Gultne kā galds. Nav berītes, līkumiņa vai atvariņa kur zivtiņai apmesties. Labiem nodomiem bruģēts ceļš uz dabas galu.- Nu pakonsultējieties projeketētāji un izpildītāji taču ar vides speciālistiem!

11.jan Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager