Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
Arvis Ančevskis | 16.marts 2017, 11:54 | 31 komentāri | 10792 skatījumi

Vides aizsardzības ministrijas atbilde Daugavas nēģu lietā

foto©copeslietas

Skumji, ka uz konkrētiem jautājumiem, atbildes ir vienkārši ūdens, jebšu tagad "moderni" būtu nanoūdens. Un skumji, ka valstij ir šāda attieksme. Domāju, ka vēl viena vēstule no manis taps, bet ne vairs LV iestādēm.

---------------------------------------------------------------------------

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija

Arvim Ančevska kungam

Par maluzvejniecību Daugavā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk * ministrija) ir saņemta Jūsu 2017.gada 7.februāra atkārtotā vēstule saistībā ar maluzvejniecību Daugavā. Papildus ministrijas 2016.gada 23.decembra vēstulē Nr.18/le/9645 paustajam, sniedzam šādu informāciju.

Attiecībā par vēršanos Rīgas pilsētas domē ar lūgumu sniegt skaidrojumu par to, kāpēc izskatāmajā gadījumā bija iespējama nēģu maluzvejniecība pilsētas administratīvajā teritorijā, informējam, ka Valsts vides dienests regulāri sadarbojas ar Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem ūdens bioloģisko resursu kontroles jautājumos. Vienlaikus norādām, ka tikai neliela daļa Rīgas pašvaldības policijas darbinieku veic kontroles pasākumus Rīgas pilsētas ūdenstilpēs.

Piekrītam, ka informācijas apmaiņa starp institūcijām par to rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem un šo līdzekļu izmantošanas iespējām ir pilnveidojama un uzlabojama. Ņemot vērā minēto, Valsts vides dienestā tiek veikta pastiprināta kontrole pār inspektoru darbu un uzraudzība, ka arī tiek veiktas darbības saistībā ar inspektoru darba efektivitātes un kontroles metožu uzlabošanu, tajā skaitā arī par sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām. Pēc ledus iziešanas un atbilstošu laika apstākļu iestāšanās tiks turpināta pastiprināta zvejas vietu kontrole Daugavā, pilnvērtīgi izmantojot inspektoru rīcībā esošos tehniskos līdzekļus.

Pēc ehološu demonstrēšanas 2015. gada nogalē un iepazīšanās ar to pielietošanas iespējām Valsts vides dienests sagatavoja un 2016.gada februārī iesniedza projekta pieteikumu “Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas uzlabošana” Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā. Pēc iepirkumu procedūras veikšanas tika iegādātas sānskata eholotes, kas septembrī tika uzstādītas uz laivām.

Informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem Daugavā Valsts vides dienests saņēma elektroniski 2016. gada 16.novembrī, 1nformācijas sniedzējs tika informēts par to, ka tiks veikta pārbaude, un tika uzaicināts piedalīties pārbaudē. Kā izriet no administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem un SIA “Vecdaugava” paskaidrojuma, nēģu zveju ar murdiem Daugavā pārkāpējs uzsāka 2016.gada 10.novembrī.

Jau 2016. gada 25 novembrī, kad ar eholotes palīdzību tika konstatēts atļauto zvejas rīku limita pārkāpums un sākās pirmo 108 murdu un enkuru izcelšana, kļuva skaidrs, ka visu izņemto murdu daudzumu nebūs iespējams nogādāt un uzglabāt Valsts vides dienesta teritorijā Voleros. Piestātnes Voleros nav paredzētas vienlaikus vairāku laivu pienākšanai, un izkraušana nav droša. Krasta betona plāksnes ir nostiprinātas slīpi un rada bīstamus apstākļus darbam, jo īpaši ņemot vērā mitrumu, apledojuma apstākļus un kuģu radīto ūdens saviļņojumu. Nav rasts atbilstošs tehnisks risinājums šāda murdu daudzuma izcelšanai un tālākai pārvietošanai no piestātnes, kurā atrodas patruļkuģi “Brēmene” un “Mare”. Valsts vides dienesta teritorijā Voleros tika nogādāts izņemto murdu skaits, kas kalpoja par pierādījumu administratīvā pārkāpuma lietvedībā faktam, ka ir ticis pārkāpts zvejas licencē atļautais zvejas rīku skaits. 140 murdus bija iespējams izkraut, pārvest un uzglabāt angārā, kas pretēji Jūsu vēstulē norādītajam nav pustukšs, jo ikdienā tur glabājas Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskais aprīkojums. Pirms ministrijas 2016.gada 23.decembra atbildes vēstules Nr.18/ 16/9645 sagatavošanas netika apmeklēta Valsts vides dienesta teritorija Voleros, jo ministrijas speciālistiem minētais zemesgabals un tam pieguļošā teritorija ir labi zināma.

Nelikumīgi ievietotos murdus piecpadsmit Valsts vides dienesta inspektori speciāli ar vinču aprīkotās zvejnieku laivās, kopā ar zvejniekiem, cēla ārā no Daugavas laika posmā no 2016.gada 25.novembra līdz 15.decembrim, strādājot pārsvarā nakts laikā, jo lielākās daļas murdu atrašanās vietās izcelšanas darbi bija atkarīgi no Rīgas HES slūžu darbības intensitātes. Darbiniekiem mainoties, atsevišķās reizēs izcelšanās darbi tika veikti arī diennakts gaišajā laikā. Murdu izņemšana tika veikta, ņemot vērā aktuālo laika apstākļu prognozi, kas liecināja par aukstuma tuvošanos un iespējamību, ka Daugavā veidosies ledus, kas neļautu darbus turpināt.

Valsts vides dienests lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās pieņem tikai saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk - kodekss) noteikto kārtību. Kodeksa 32. panta otrā daļa nosaka, ka, uzliekot sodu, ir nepieciešams izvērtēt izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, atbildību mīkstinošus un pastiprinošus apstākļus. Valsts vides dienests nedrīkst nepamatoti ierobežot personas tiesības un ir jāievēro kodeksā noteiktie atbildību mīkstinošie apstākļi. Saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto situācijas izklāstu pārkāpējs savu vainu ir atzinis jau kopš pārkāpuma konstatēšanas brīža, sadarbojies gan nelikumīgo zvejas rīku izcelšanas, gan administratīvās lietvedības laikā

Objektīvi izvērtējot situāciju, Valsts vides dienests informēja, ka tieši pateicoties pārkāpēja sadarbībai, nodrošinot murdu izcelšanai nepieciešamās laivas, tehnisko aprīkojumu un cilvēkresursus, izdevās izcelt šo ievērojamo zvejas rīku skaitu un salīdzinoši operatīvi atbrīvot Daugavu no murdiem. Valsts vides dienesta rīcībā nav tāda veida tehniskā nodrošinājuma, lai varētu veikt tik apjomīgus darbus patstāvīgi.

Ministrija paskaidro, ka ne visiem pārkāpēja zvejas rīkiem tika sastādīti izņemšanas protokoli, jo nebija plānots visiem administratīvā pārkāpuma lietas materiālos fiksētajiem rīkiem piemērot izņemšanu šajā vēstulē minēto iemeslu dēļ. Tāpat norādām, ka kodekss neliedz piemērot mantas konfiskāciju priekšmetiem, kuri iepriekš ar izņemšanas protokolu nav izņemti.

Katrs gadījums, kad atbilstoši normatīvo aktu prasībām var tikt pieņemts lēmums par zvejas licences apturēšanu vai anulēšanu, tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā konkrētās lietas faktiskos apstākļus, Zvejas licences apturēšana vai atņemšana, saskaņā ar Zvejniecības likuma 8.pantu un kodeksa 80.3pantu, pārkāpuma novēršanas laikā nav obligāts pienākums, kas arī attiecīgi tika vērtēts administratīvā pārkāpuma izmeklēšanas laikā, ņemot vērā arī pārkāpēja atbildību mīkstinošus apstākļus. Zvejniekiem administratīvā pārkāpuma novēršanas laikā tika uzdots pienākums ziņot par jebkuru plānoto zvejas reizi, novēršot iespēju veikt zveju ar nelegāliem zvejas rīkiem. Normatīvie akti nenosaka zvejas rīku skaitu, ko persona var glabāt. Informējam, ka pēc ministrijas rīcībā esošās informācijas Valsts vides dienests pēdējo gadu laikā nevienu reizi nav pieņēmis lēmumu par zvejas licences anulēšanu komersantam.

Ministrijas 2016.gada 23.decembra vēstules Nr.18/1e/9645 sagatavošanai tika izmantots Valsts vides dienesta sniegtais skaidrojums par notikušo filmēšanu, kuru apšaubīt ministrijai nebija pamata. Ministrijas ieskatā, primārā ir Valsts vides dienesta amatpersonu organizētā vērienīgā nelikumīgo zvejas rīku izņemšana no Daugavas, novēršot situāciju, kurā zvejas rīki būtu ilgstoši palikuši zem iespējamās ledus segas.

Informējam, ka Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata politikas apakškomisijas (turpmāk - apakškomisija) 2017. gada 3l.janvāra sēdē tika izskatīts jautājums par aktuālo situāciju iekšējo ūdeņu apsaimniekošanā, tajā skaitā par nēģu nelikumīgo zveju Daugavā. Apakškomisija uzskatīja, ka normatīvo aktu līmenī nav pietiekami sakārtots jautājums par nēģu zvejai atļauto murdu limitu, un aicināja Zemkopības ministriju izvērtēt nēģu populācijas stāvokli un tās atražošanas sistēmu Daugavas baseinā. Izvērtējama ir nēģu zvejas rīka—murda definīcija, lai licencēs varētu noteikt murdu skaitu atkarībā no to lieluma.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka 2017 .gada l6.februāra Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Zemkopības ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā”, kurā tiek noteikti administratīvie sodi par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un iestādes, kuru kompetencē ir sodu piemērošana par attiecīgajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Ar cieņu, Valsts sekretāra vietniecevides aizsardzības jautājumos - A.Ozola

oriģināls

Saistītie raksti:

 
 
Novērtē rakstu:
  • Vērtējums ir 5 no 5
(3 balsis) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[31] Komentāri | dilst | aug
 
ZivjuZaglis

tik tā padomāju - šie paši murdu licēji tak noteikti piedalās arī lašu un taimiņu "oficiālajā" slaukšanā!? nav pat jāmin, kur paliek izslauktie un kādos apmēros tas notiek

16.03.17 Atbildēt | Ziņot 8
aldis70

"VVD @videsdienests

Ventspils RPV inspektori Ventas upē Ziru pag. vakar atklāja 6 nelikumīgus nēģu murdus. Murdā esošie nēģi - atlaisti upē,murdus - iznīcinās"

..pilnīga un absolūta bezkaunība no Ventspils inspektoru puses. Kāpēc neatdeva murdus zvejniekiem?

Būtu jāpārsūdz šis lēmums:)

16.03.17 Atbildēt | Ziņot 5
eridians

Aktierim Ančevska kungam VVD tā kā aizbāza muti. Super.lai vieglas smiltiņas

16.03.17 Atbildēt | Ziņot -9
DSV
DSV :

Drīzāk pats izskaties pēc aktiera,ja atklāti atbalsti maluzvejniecību.Uzvelc dubultbrilles un ieskaties savā makšķernieka kartē,kas tur ir rakstīts,ja protams Tev tāda ir.Atšķirībā no Tevis varu teikt,ka Arvis ir puika ar LIELO burtu.

16.03.17 Atbildēt | Ziņot 6
arvis_an

Kam vieglas smiltiņas?

16.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
aldis70

Lasīju, pārlasīju un vēlreiz izlasīju, līdz beidzot varbūt sapratu.

"Ministrija paskaidro, ka ne visiem pārkāpēja zvejas rīkiem tika sastādīti izņemšanas protokoli, jo nebija plānots visiem administratīvā pārkāpuma lietas materiālos fiksētajiem rīkiem piemērot izņemšanu šajā vēstulē minēto iemeslu dēļ. Tāpat norādām, ka kodekss neliedz piemērot mantas konfiskāciju priekšmetiem, kuri iepriekš ar izņemšanas protokolu nav izņemti.

16.03.17 Atbildēt | Ziņot 3
krumujancis

Ieteiktu A.Ančevskim ieiet Pietiek.com lapā, sazināties ar žurnālistu Lato Lapsu, un, vai nu nodot visu informāciju Pietiek rīcībā, vai kopīgi sastādīt jautājumu sarakstu. Uz žurnālistu jautājumiem Valsts iestādēm ir jāatbild, ja nē - administratīvais process un pārējā jezga. Un Lato Lapsu valdoņi lieliski ''pazīst'', zin, ka tas mierā neliksies.

Tad šis pasākums iegūs citu skanējumu, daudz plašāku nekā viens pats Ančevskis vispār to varētu izvērst.

Lai veicas, Arvi! Ar kaut ko vienmēr ir jāsāk, tikai sargi sevi!

16.03.17 Atbildēt | Ziņot 6
akmens

Diez vai Arvis finansiāli pavilks šo projektu,jebšu Tu domā ka L.L. strādā par brīvu.

17.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
arvis_an

Doma ir laba, paldies. Papētīšu kas tur un kā.

17.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
akmens
akmens > arvis_an:

Un vēl tak ir Zvaigznes kungs jūsu biedrībā.Man ir tādas aizdomas ,ka šis kungs ar savām maniakālajām rakstīšanas spējām spēj novest jebkuru personu līdz ārprātam.Gan komisijā ir bijis kura ir spriedusi šo jautājumu.

17.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
Archey

L.L. atmasko tikai tos, kuru atmaskošanu nopērk konkurenti ... Ja ņem vērā, ka Gerhards ir bijis Ventspils ostas valdē, tad iespējams ir Aivara daiļrades piekritējs, un pret Aivaru L.L. neko nepasāks ... āmen

21.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
akmens
akmens > Archey:

Precīzi pateikts

21.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
addd
addd :

Un kurš ir pateicis, ka nu būs izmaiņas uz labo pusi?

Stāsts par to kā noziedznieki diktē noteikumus valsts iestādei, labi ka vismaz vienu protokolu vēl spējuši uzrakstīt.

Ceļu policijai tā vajadzētu darīt, izbraucu no Daugavpils līdz Ventspilij, pieķēra piecas reizes par ātrumu, un tad, vienalga taču vairāk par vienu protokolu nevar rakstīt.

17.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
Vits
Vits :

un vēl variants - ar šo lietu jāiet pie partijām. kaut pie tā klauna Kaimiņa. šitas keis var lērumu balsu pienest.

17.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
akmens

Ir jau prasìts.Pie triju partiju bonzām griezāmies ,atsaucības nekādas,tai skaitā arī pie iepriekš minētā.

17.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
addd
addd > akmens:

Varējāt jau ar ko vairāk padalīties, ja iesākāt runāt. Ko oficiāli tad mūsu politiskie spēki ir atbildējuši?

20.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
akmens
akmens > addd:

Tikai personīgi.

20.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
akmens

Ja ir vēlme varam sazvanīties.

20.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
addd
addd > akmens:

Vai būs jēga čukstēt viens otram savas aizdomas?

Latvijas politiskās partijas tikai tēlo konkurenci, reāls politiskais monopols, vai citādi politiski ekonomiski saskaņotās darbības uzņēmums.

Skaidrāks par skaidro, nēģus kāst bez limita ļauts no pašas augšas, domāju ka VVD šai situācijā nonāca kīlnieka lomā. Tāpēc jau (VVD) un pieņēma lēmumu sodīt ZKS „Vecdaugava” tikai ar naudas sodu 4000 eiro apmērā, pretējā gadījumā komersants savus labvēļus nostučīs pa pilno.

20.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
akmens
akmens > addd:

Ar to arī pagaidam čukstēt izbeigsim.Kad būs atbilde par iesniegumu darīsim zināmu.Vispār par šāda iesnieguma tapśanu ir lietas kursā vismaz 10 šajā portālā reģistrējušās personas daži pat viņu ir lasījuši.

20.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
samins

Kr4 tak visiem vvd un valsts iestādēm tik naudu vajag lai kabatā iebāztu un neko nedarītu būs nauda tad arī kaut ko sāks darīt labāk uzreiz vērsies ES departementā un raksti par šitiem politiķiem klauniem zajafku un lai viņi viņus visus izdrātē pēc pilnas programas!

Kā arī aicinu visus copmaņus parakstīties manabals.lv par to lai aizliedz rūpniecisko zveju Latvijā!

Lai tiek slavēts Arvis un novēlu izturību, un pats galvenais nepadodies!

17.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
close24

Par nelaimi iekšējie ūdeņi ir katras Eiropas savienības valsts pašas lieta. Attiecīgi var informēt Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātu, tikai jēga no tā maza. Tikai lieku reizi EK apstiprināsies, ka maluzvejniecība Latvijā tiek piesegta visaugstākajā līmenī un sapratīs, ka Latvijas iesniegtajiem datiem par nozveju Baltijas Jūrā, ticamība ir nulle.

18.03.17 Atbildēt | Ziņot 2
Copmens

Noteikti smukas summas ripo pa lab pa kreis, ja var atļauties acīs skatīdamies liet ūdeni. Ja Abavā zem Rendas nelagālie nēģu ķērāji var vienā sezonā izcelt jaunu auto, tad var iedomāties kā šie brakaņieri rauj nāsīs Daugavā.

18.03.17 Atbildēt | Ziņot 4
close24

Starp citu, viss šis ir pāragri, ratiem ir aizskriets pa priekšu. Savu vārdu par šo gadījumu vēl nav teikusi viena no darbīgākajām un ietekmīgākajām padomēm - Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome, kura izrīko ne tikai Zemkopības ministriju, bet tās viedoklis un lēmumi ir pārāki par valdības, nemaz nerunājot par kaut kādu tur Saeimas komisijas vai apakškomisijas viedokli vai lēmumiem.

Šīs padomes kārtējā sēde notiks 24.03.2017. plkst. 10:00 un darba kārtībā ir Informācija un diskusija par aktuālajiem jautājumiem iekšējo ūdeņu zvejā (saistībā ar nēģu zveju Daugavā). Saprotams Makšķerēšanas interešu grupas vadītājs vai pārstāvis padomē, iepriekš ir sasaucis interešu grupas sēdi lai varētu paust interešu grupas viedokli, tai skaitā par to, kurus kanālus un caurteces svītrot no visa upju un caurteču saraksta (pavasarī, zivju migrācijas laikā, makšķerēt ir aizliegts) un svešzemju zivju sugām, kuras tiek papildinātas dabiskajos ūdeņos.

Arī makšķernieki, aktīvi iesaistoties diskusijās un sniedzot priekšlikumus par izskatāmajiem jautājumiem, uzticas šai padomes Makšķerēšanas interešu grupai un tās vadītājam, kurš nesavtīgi informē makšķerniekus par interešu grupā un padomē notiekošo.

18.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
upiks

Te ir lieta kurai nedrikst ļaut vienkārsi noklust,tas ir kārtējais spļaviens sabiedribas sejā,ļoti gribētu palīdzēt risināt tikai īsti nezinu kā to darīt,te būtu darbs juristam-tik daudz netaisnības un atklātu melu...kāpēc kartelis nav likvidēts,kapēc par tik bezkaunigu,tik launprātīgu parkapumu nav anulēta licenze,kāpēc,kāpēc..jautājumu jūra un kas par murgu notiek vispār zvejniecības nozare,ja makskerniekiem visām zivim ir saudzējamie laiki-kāpēc tas neattiecas uz murdiem ,tikliem ka tiko lasīju par Liepājas ezeru un Bārtas ieteku

18.03.17 Atbildēt | Ziņot 3
rai09

Valsts vides dienests lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās pieņem tikai saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk - kodekss) noteikto kārtību. Tas ir kaut kas! Cik esmu dzirdējis dažiem par nelikumīgi iegūtām līdakām piespriež krimināl sodu,bet šite TĀDOS apmēros un tikai administratīvais!Tas ir pipec!!!

18.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
iesacejs50

Smiekli nāk lielākais murdu nelikumīgo skaits EIROPAS savienības vēsturē un vainīgajiem kapeikas sodos uzliek un murdus atdod.....

A zivju uzskaiti neveda pie murdu izcelšanas tas bija nežēlīgs pārkāpums jo tad sods ietu miljonos!

Bet te izvelk 15m tīkla iekšā 5vimbas trīs līdakas pieci asari...

un no zivju skaita un sugām atkarīgs soda apmērs....

A murdu lietās uzskaitīja??????????????????????

19.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
otinjsh

Njā, šis bla bla bla, jau saknē rada barjeras domas izprašanā. Reāls besis pārņem sākot lasīt katru rindkopu, neko nesapratu ko tev atbildēja. :)

Bet sūdu jāturpina kustināt, lai smako vairāk!

Arvi, uz priekšu! Mēs aiz tevis.

o.

20.03.17 Atbildēt | Ziņot 1
fricis888

es ar tur daudz ko nesapratu uzskaititi kkadi punkti utt bet konkreti atbildets saviem vardiem nav

20.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Brusis

Viens likums,viena taisnība?

www.tvnet.lv/zala_zeme/dzi...ilogramus_negu

Kopumā tiek rēķināts, ka zaudējumi par vienu nēģi mērāmi astoņu eiro vērtībā, taču ja šie zaudējumi ir gūti lieguma periodā, tad zaudējumi par vienu nēģi ir 40 eiro. Šajā gadījumā kopumā tika izņemti 150 kg nēģi, kas naudas izteiksmē pārsniedz piecu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu. Šādos gadījumos iestājas kriminālatbildība.

24.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Brusis

VVD humānie sodi,izrādās samaksājot 800 eiro katram ir tiesības iegāzt upē gandrīz 2 tonnas eļļas.

www.delfi.lv/news/national....d?id=48682441

30.03.17 Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager